Studiegids

nl en

Psychodiagnostiek

Vak
2016-2017

IBP students, see Psychodiagnostics – IBP

Toegangseisen

Er is geen formele ingangseis, maar we raden studenten sterk aan eerst de propedeusecursussen die in het eerste jaar aangeboden zijn (op het gebied van de persoonlijkheids-, klinische, sociale, ontwikkelings- en cognitieve psychologie) te volgen. Tevens wordt aangenomen dat de studenten goed op de hoogte zijn van termen uit de psychometrie, zoals testconstructie, normering (stanines, decielen, T-scores, etc.), betrouwbaarheid en validiteit.

Beschrijving

Deze cursus biedt een introductie in de psychodiagnostiek voor kinderen en volwassenen. Studenten verwerven kennis en vaardigheden op het gebied van de psychodiagnostiek volgens de richtlijnen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP. In hoorcolleges en werkgroepen wordt aandacht besteed aan diagnostisch onderzoek naar intelligentie & persoonlijkheid, neuropsychologie, psychopathologie, leerproblematiek, beroepsinteresse en professionele competenties. In de werkgroepen wordt aan de hand van opdrachten praktische kennis opgedaan met hypothesetoetsende diagnostiek, de keuze van onderzoeksmiddelen en het interpreteren en rapporteren van de resultaten. Theoretische kennis opgedaan uit colleges en de verplichte literatuur wordt tijdens de werkgroepen in de praktijk gebracht, waarbij het diagnostische proces, hypothesevorming en toetsing, de intake procedure en verslaglegging centraal staan.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus Psychodiagnostiek beschikt de student over:

  • aantoonbare kennis over: inhoud en verloop van het psychodiagnostische proces bij verschillende diagnostische vraagstellingen;

  • vaardigheden voor het opstellen en toetsen van diagnostische hypothesen en om onderdelen van het psychodiagnostische proces (intake, hypothesen tot en met advies) schriftelijk vast te leggen volgens de richtlijnen die gelden voor de BAPD; en

  • enige vaardigheid om diagnostische middelen (observatie, interview) en instrumenten (tests, vragenlijsten) te herkennen, te selecteren, te scoren en te interpreteren.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Hoorcollege
Werkgroepbijeenkomsten
Tentamens

Inschrijven

Cursus

Studenten moeten zich inschrijven voor hoorcolleges en werkgroepen.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges (van 2 uur) en 6 verplichte werkgroepbijeenkomsten (van 2 uur).

De voornaamste doelstelling van de 8 hoorcolleges is om studenten kennis te laten maken met de inhoud en het verloop van het diagnostische proces t.a.v. verschillende psychodiagnostische onderwerpen/vraagstellingen (leerdoel 1). Centraal staat hierbij het leerboek dat tijdens de colleges wordt behandeld, tezamen met concrete praktijkvoorbeelden (casuïstiek, videofragmenten en gastsprekers uit het veld).

De voornaamste doelstelling van de 6 werkgroepen is om studenten vaardigheden te leren in het herkennen/selecteren en interpreteren van diagnostische middelen en het opstellen van een diagnostische rapportage (leerdoelen 2 en 3). Tijdens de werkgroepen wordt m.b.v. videofragmenten en diagnostisch materiaal actief gewerkt aan deze praktische diagnostische vaardigheden. Daarnaast schrijven studenten (zowel in groepsverband als individueel) een diagnostisch verslag waarbij de in de werkgroep geoefende vaardigheden gerapporteerd dienen te worden. Deze verslagen worden online ingediend en voorzien van feedback.

Toetsing

Het cijfer voor de cursus bestaat uit 2 deelcijfers:

  • Het multiple-choice tentamen (telt voor 60% mee voor het totaalcijfer, toetsing leerdoelen 1 en 3).

  • Het werkgroepcijfer (telt voor 40% mee voor het totaalcijfer, toetsing leerdoelen 2 en 3).

Dit cijfer wordt bepaald aan de hand van 4 deelopdrachten die de studenten moeten maken, waarbij elke deelopdracht beoordeeld wordt met een onvoldoende, voldoende, goed of zeer goed. De combinatie van deze 4 beoordelingen wordt aan de hand van een tabel omgerekend naar het werkgroepcijfer. Deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Literatuur

  • Psychological Testing & Assessment. (2016). Pearson Customized Edition. ISBN: 9781784482855 (beschikbaar via Labyrinth of Studystore.nl). Let op! Dit jaar wordt er een nieuwe editie (2016) gebruikt van dit boek.

  • Online Reader beschikbaar via Blackboard.

Contact information

The course coordinators can be contacted via:
psychodiagnostiek@fsw.leidenuniv.nl