Studiegids

nl en

Farmacotherapie

Vak
2016-2017

Beschrijving

In dit blok is het onderwijs rondom ziektebeelden als onderdeel van de medische thema’s Hart- en Vaatziekten (hypertensie, hartfalen), Infectieziekten en Immunologie (UWI)/Ontstekingen (astma), Chronische Ziekten (diabetes, reuma) en Centraal Zenuwstelsel (depressie) georganiseerd. Dit is een selectie van medische thema’s, waaruit de nieuwe masteropleiding Farmacie in Leiden is opgebouwd. Per thema zijn één of twee ziektebeelden uitgelicht. Studenten leren per ziektebeeld over onder andere anatomie, fysiologie, aangrijpingspunten voor geneesmiddelen, bijbehorende systemen in het lichaam, werking en bijwerking van bijbehorende geneesmiddelen, pathofysiologie en het ontstaan van het ziektebeeld. Elke week staat in het teken van een medisch thema en de studiestof rondom de thema’s (ziektebeelden) dient na hoorcolleges maar voorafgaand aan de werkcolleges door de student te worden bestudeerd. Tijdens de werkcolleges vindt verdere verdieping van de studiestof plaats, middels gezamenlijk oplossen van vraagstukken en discussie. Ter ondersteuning en verdieping bij de zelfstudie worden gastcolleges door medisch specialisten en bijeenkomsten met de docent aangeboden. Student-gestuurde zelfstudie vormt echter het zwaartepunt van het onderwijs in dit blok.

Leerdoelen

De student dient onderstaande leerdoelen voor ieder behandeld ziektebeeld te beheersen:

 • De student kan de meest toegepaste geneesmiddelen bij het ziektebeeld onderverdelen op basis van werkingsmechanisme, bijwerkingen, toepassing en aangrijpingspunt(en).

 • De student kan bij het ziektebeeld een effectieve, beargumenteerde keuze maken tussen de meest toegepaste geneesmiddelen, op basis van het verschil in aangrijpingspunt.

 • De student kan het werkingsmechanisme van verschillende geneesmiddelgroepen uitleggen aan de hand van kennis over het ziektebeeld op moleculair, cellulair en systemisch niveau.

 • De student kan een gefundeerd advies uitbrengen over de geschiktheid van verschillende geneesmiddelen behorende bij het ziektebeeld voor specifieke patiëntengroepen;

 • De student kan interacties van de meest toegepaste geneesmiddelen behorende bij verschillende ziektebeelden verklaren aan de hand van de aangrijpingspunten;

 • De student kan een beargumenteerde keuze maken tussen niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling op basis van kennis over pathofysiologie, beloop, prognose en risicofactoren van het ziektebeeld;

 • De student kan verbanden tussen verschillende ziektebeelden identificeren;

 • De student kan de anatomie en fysiologie van het ziektebeeld in eigen woord en beeld uitleggen;

 • De student heeft kennis van de klinische toepassing van de meest voorgeschreven geneesmiddelen bij het ziektebeeld;

 • De student kan interacties van de meest toegepaste geneesmiddelen behorende bij verschillende ziektebeelden verklaren aan de hand van de aangrijpingspunten en de farmacokinetiek;

 • De student heeft kennis en inzicht met betrekking tot de farmacokinetiek en farmacodynamiek van de meest toegepaste geneesmiddelen bij de behandelde ziektebeelden.

Literatuur

 • Vander’s Physiology

 • Rang and Dale’s Pharmacology

 • KNMP Kennisbank

 • NHG-standaarden

 • CBO-richtlijnen

 • Farmaceutisch Kompas via internet.

Coordinator

Mevr. C. Rietdijk, MSc

Doelgroep

BFW3

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege/Team-based learning

Toetsing

Schriftelijk tentamen (90%) ≥ 5.5
Rode Draad Project (10%)≥ 5.5
Rode draad project: actieve participatie en aanwezigheidsplicht

Ingangseisen

De vakken van het ‘Vakkenpakket Farmacie’ zijn uitsluitend toegankelijk voor geselecteerde BFW studenten die voldoen aan de volgende criteria: in september 2014 gestart met hun opleiding BFW, aantoonbare motivatie, professionele studiehouding, goede communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse Taal. De selectieprocedure voor het Keuzevakkenpakket Farmacie is in april 2016 afgerond.
Het vak Farmacotherapie is ook toegankelijk voor BFW studenten die geselecteerd zijn om het vak te volgen als onderdeel van het zgn. ‘Alternatieve Keuzevakkenpakket’. Voor deze studenten duurt het vak een week korter en omvat minder studiestof (dit wordt op Blackboard nader gespecificeerd). Daarom bedraagt het aantal toe te kennen studiepunten voor deze studenten slechts 5 ECTS.