Studiegids

nl en

Academische Vorming 2

Vak
2016-2017

Beschrijving

Het vak Academische Vorming 2 maakt deel uit van de leerlijn Academische Vorming, waar gedurende de gehele bachelor aandacht aan wordt besteed. In deze leerlijn komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod gericht op het ontwerpen en uitvoeren van empirisch onderzoek. Denk daarbij aan zoeken en lezen van wetenschappelijke literatuur, formuleren van een onderzoeksvraag, ontwikkelen van een onderzoeksplan, uitvoeren van een onderzoek, het schrijven van een beknopt onderzoeksverslag en een (literatuur)samenvatting/abstract, het presenteren van een onderzoeksplan en/of onderzoeksresultaten, logisch redeneren en samenwerken. Verder zal tijdens dit vak aandacht besteed worden aan wetenschappelijke integriteit en het competentieprofiel van een (geneesmiddel)onderzoeker aan de hand van (zelf)reflectie en de facultaire collegereeks On being a Scientist , gecoördineerd door Dhr. Prof. Dr. B. Haring en Dhr. Prof. Dr. F. van Lunteren .

Academische vorming 2 ondersteunt de verdere ontwikkeling van de student tot zelfstandig, nieuwsgierig en kritisch (geneesmiddel)onderzoeker. Hiertoe bouwt het vak voort op de kennis en vaardigheden die binnen het vak Academische Vorming 1 reeds zijn opgedaan.

Leerdoelen

Tijdens AV-2 leer je omgaan met wetenschappelijke literatuur, hoe je een onderzoek kunt voorbereiden, effectief samenwerken en jouw werk overbrengen aan anderen en werk van anderen evalueren met focus op:

  • kritisch lezen van en reflecteren op wetenschappelijke artikelen;

  • omgaan met de empirische cyclus (hoe formuleer je een specifieke onderzoeksvraag, hoe zet je een onderzoek op, etc.);

  • wetenschappelijk schrijven;

  • mondeling presenteren van wetenschappelijke informatie;

  • kritisch lezen, luisteren en vragen stellen;

  • geven, ontvangen en verwerken van feedback;

  • reflectie op studieloopbaan en carrièreplanning.

De leerdoelen van de facultaire collegereeks “On being a scientist – deel 1” vind je hier.

Literatuur

  • Farmaceutisch Kompas via internet.

  • Wetenschappelijke literatuur uit vaktijdschriften te vinden via internet na instructie tijdens het vak.

Coordinator

Mw. Dr. M. de Graauw en Mw. Dr. J.J. Geerling

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, gesprekken en probleem gestuurd onderwijs (PGO), studieopdrachten.

Toetsing

Actieve bijdrage, samenwerking, rapportage aan collega-onderzoekers, presentatie(s), schriftelijke verslaglegging. Toetsing van het vak ‘On being a Scientist – deel 1’ is beschreven op de betreffende pagina van de e-studiegids.

Ingangseisen

Niet van toepassing