Studiegids

nl en

Onderzoeksopdracht BFW onder begeleiding van één van de onderzoeksclusters van het LACDR

Vak
2016-2017

Beschrijving

Aan het eind van het derde jaar dient elke BFW-student een onderzoeksopdracht van 10 weken uit te voeren onder begeleiding van één van de onderzoeksclusters van het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) van de Universiteit Leiden of het Centre for Human Drug Research (CHDR, beperkt aantal plaatsen beschikbaar). Na goedkeuring door de examencommissie kunnen onderzoeksopdrachten met een bio-farmaceutisch karakter ook plaatsvinden bij externe onderzoeksgroepen waaraan hoogleraren van het LACDR verbonden zijn.

Het betreft de volgende LACDR onderzoeksclusters:

 • Systems Pharmacology

 • BioTherapeutics

 • Drug & Target Discovery

De onderzoeksopdracht maakt onderdeel uit van het wetenschappelijk onderzoek van het cluster en bestaat uit verschillende fasen. Deze fasen bestaan uit 1) literatuuronderzoek, 2) het formuleren van onderzoeksvragen, 3) het opstellen van een onderzoeksplan, incl. bespreking met begeleider en collega-onderzoekers, 4) het uitvoeren van het onderzoeksplan en 5) rapportage in de vorm van een verslag en mondelinge presentatie. Het verslag dient volledig geschreven te zijn binnen de voor de onderzoeksopdracht geroosterde tijd.

In het kader van de geplande curriculumherziening bestaat de mogelijkheid dat er binnen de bacheloronderzoeksopdracht één of meer extra keuzecomponenten aangeboden gaan worden.

Doelgroep

BFW3

Aanmelding

Elk cluster heeft een maximum aantal studenten van wie zij een onderzoeksopdracht kunnen begeleiden. De studenten kunnen hun voorkeur voor bepaalde voorbeeldproject(en) vooraf opgeven en worden door de studieadviseurs bij de clusters geplaatst op basis van hun voorkeur en/of beschikbaarheid. De deadline en procedure voor het doorgeven van de voorkeur wordt bekend gemaakt via de Blackboard module ‘Opleiding BFW/BPS’.

Rooster

In principe starten alle onderzoeksopdrachten volgens het algemene rooster. Wie dan niet in de gelegenheid is om de onderzoeksopdracht te starten, start op een ander moment, e.e.a. in overleg met de begeleider(s); om extra studievertraging te voorkomen wordt dit sterk afgeraden.

Onderwijsvorm

Korte onderzoeksopdracht, incl. rapportage

Toetsing

Uitvoering van de onderzoeksopdracht, het functioneren in de onderzoeksgroep, verslaglegging en presentatie.

De studiebelasting van alle onderdelen van de onderzoeksopdracht is in totaal 16 EC. In de regel wordt a) aan het opstellen van een onderzoeksplan en de uitvoering van de onderzoeksopdracht een studiebelasting van 12 EC toegekend, b) aan het bijbehorende verslag (afstudeerverslag) een studiebelasting van 3 EC toegekend, en c) aan de mondelinge presentatie een studiebelasting van 1 EC toegekend. Deze onderdelen worden apart beoordeeld.

In het kader van de geplande curriculumherziening bestaat de mogelijkheid dat er binnen de bacheloronderzoeksopdracht één of meer extra keuzecomponenten aangeboden gaan worden welke mogelijk een andere studiebelastingsverhouding met zich meebrengen; het aantal toegekende ECs per keuzecomponent zal in dat geval naar rato worden aangepast.

Met betrekking tot het schriftelijke verslaglegging geldt het volgende:

 • Het schriftelijke verslag omvat een beschrijving van de bachelor onderzoeksopdracht van de student, incl. een engelstalige samenvatting, achtergrondinformatie, de gebruikte methoden, de resultaten en reflectie van het eigen onderzoek t.o.v. wetenschappelijke literatuur. Het verslag dient volledig geschreven te zijn binnen de voor de onderzoeksopdracht geroosterde tijd; in de regel start de student ongeveer drie weken voor het einde van de onderzoeksopdracht met het schrijven van het verslag. Dit verslag dient in correct Nederlands of in correct Engels geschreven te worden en een omvang van ongeveer 10 bladzijden (A4-formaat) te hebben. Meer informatie over verslaglegging is te vinden op de Blackboard module ‘Opleiding BFW/BPS’.

 • Het verslag wordt beoordeeld op wetenschappelijke inhoud en correct en wetenschappelijk taalgebruik.

 • Indien het schriftelijke verslag een keuzecomponent met afwijkende studiebelasting betreft, worden de voorwaarden waaraan het verslag moet voldoen naar rato worden aangepast.

 • De definitieve versie van het verslag, tezamen met het door 1e en 2e beoordelaar ondertekende beoordelingsformulier, moeten binnen twaalf weken na aanvang van de onderzoeksopdracht bij de studieadviseurs zijn ingeleverd.

Met betrekking tot de mondelinge wetenschappelijke presentatie geldt het volgende:

 • De presentatie wordt gehouden in het Nederlands of het Engels

 • De presentatie omvat het door de student zelf verrichte onderzoek tijdens de onderzoekopdracht, de hierbij gebruikte methoden, de resultaten en reflectie van het eigen onderzoek t.o.v. wetenschappelijke literatuur.

 • De presentatie wordt gehouden voor collega-studenten en stafleden van het LACDR, in de regel van het cluster onder welke verantwoordelijkheid het onderzoek is verricht.

 • De presentatie wordt beoordeeld op wetenschappelijke inhoud en didactiek van de presentatie.

Opmerkingen

Duurt de onderzoeksopdracht langer dan 10 weken, dan worden er geen extra studiepunten toegekend.