Studiegids

nl en

Seminar Midden-Oosten 1

Vak
2015-2016

Toegangseisen

 • Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Midden-Oostenstudies.

 • Deelname aan de colleges Academische Vaardigheden van het eerste en tweede semester.

Beschrijving

De cursus Seminar Midden-Oosten 1 heeft als thema de interactie tussen geschiedenis en cultuur van het Midden- Oosten (in de breedste zin van het woord). Hierbij kan gedacht worden aan (politieke, sociale, etc.) gebeurtenissen, ontwikkelingen, veranderingsprocessen en de weerslag daarvan in de cultuur, bijvoorbeeld in de taal en literatuur, nieuwe media, gewoonten en gebruiken van de bevolking, kunst en materiële cultuur, etc. Uitgangspunt is dat cultuur, geschiedenis en maatschappij niet los van elkaar te zien zijn; historische gebeurtenissen en maatschappelijke ontwikkelingen vinden hun weerslag in de cultuur en, andersom, beïnvloeden de culturele uitingen van wat er in de maatschappij gebeurt. Belangrijk is te zien hoe cultuuruitingen verslag doen van historische gebeurtenissen en maatschappelijke ontwikkelingen en hoe cultuuruitingen invloed uitoefenen op veranderingsprocessen in de samenleving. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor ideeën. Historische ontwikkelingen kunnen leiden tot veranderingen in ideeën van een cultuur (bijvoorbeeld over de eigen cultuur), maar een cultuur kan ook vanuit de eigen (traditionele) ideeën bepaalde (nieuwe) ontwikkelingen beoordelen (of veroordelen).
Het eerste deel van de cursus bestaat uit werkcolleges waarin het jaarlijkse thema nader wordt uitgelegd. Daarnaast wordt het opzetten van een (literatuur)onderzoek en het verwerken van de resultaten daarvan in een (powerpoint) presentatie en een schriftelijk werkstuk besproken en in de vorm van, inhoudelijk gelinkte, praktische oefeningen getraind. In het tweede gedeelte van de cursus verzorgen de studenten (powerpoint) presentaties over een onderwerp naar eigen keuze dat aansluit bij de thematiek van de cursus. Eerstejaars studenten werken deze presentaties uit in de vorm van een schriftelijk werkstuk waarmee de cursus wordt afgesloten.

Leerdoelen

De student verdiept de kennis van de (cultuur)geschiedenis van het Midden Oosten opgedaan in cursussen als ‘Geschiedenis van het Midden-Oosten I’ en ‘Introduction to the study of islamslamologie’. De student leert een onderwerp op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te pakken en uit te werken door het verzorgen van een presentatie die uitgewerkt wordt in een schriftelijk werkstuk van ca. 3500 woorden. Presentatie en paper gaan over een beperkt onderwerp dat bestudeerd wordt op basis van secondaire literatuur Eerstejaars studenten kiezen een eigen onderwerp dat aansluit bij de thematiek van het seminar. De docent van de cursus is de begeleider van de student bij het schrijven van de paper.

Academische vaardigheden die getraind worden:

 • Mondelinge presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep
  3. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
 • Samenwerkingsvaardigheden

  1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
  2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
  3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen
 • Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

  1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
  2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
  3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
  4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
  5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
  6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
 • Schriftelijke presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid; studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.
Er zijn twee parallelgroepen.

Studielast

Studielast: 5 EC (140 uur)
Colleges: 13 × 2 = 26 uur
Colleges EAV: 8 × 2 = 16 uur
Voorbereiden colleges: 12 × 4 = 48 uur
Presentaties en werkstuk: 50 uur

Toetsing

Actieve deelname aan de colleges en presentaties (40%) en schriftelijk werkstuk (60%).

De cijfers voor de actieve deelname aan de colleges en de presentaties kunnen niet worden herkanst.
Inleveren van de eerste definitieve versie van het werkstuk wordt gezien als eerste tentamengelegenheid. Studenten die hiervoor een onvoldoende halen of de deadline niet hebben gehaald, krijgen eenmaal de gelegenheid het werkstuk te herschijven of alsnog in te leveren.

Handleiding schriftelijk werkstuk

Literatuur

Artikelen en/of (delen van) boek(en) afhankelijk van het thema van de cursus. Wordt via Blackboard opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

Blackboard

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. P. de Bruijn
Dr. J. Bruning

Opmerkingen