Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Italiaanse taal en cultuur)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een serie colleges over academische vaardigheden, te weten:

 • Algemene studievaardigheden: time management, leerstrategieën, collegevoorbereiding en -aantekeningen, tentamenstrategieën.

 • Leesstrategieën: skimming, technieken snellezen.

 • Onderzoeksvaardigheden: beoordeling wetenschappelijke bronnen.

 • Mondelinge presentatievaardigheden: spreek- en presentatietechnieken, presentatievormen, optimaal gebruik van Powerpoint en het maken van een screencast.

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: opzet werkstuk, formulering vraagstelling, structuur en schrijfstijl, vormgeving (incl. optimaal gebruik van Word), plagiaat, feedback geven en verwerken.

De bijeenkomsten over Algemene studievaardigheden en Leesstragegieën maken onderdeel uit van het Mentoraat Italiaanse taal en cultuur
De bijeenkomsten over Onderzoeksvaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Inleiding tot de klassieke Italiaanse letterkunde
De bijeenkomsten over Mondelinge presentatievaardigheden en Schriftelijke presentatievaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Italiaans: Taalvaardigheid Id

Leerdoelen

 • Adequate studiemethode, alsmede studieplanning en -voorbereiding;

 • Verkrijgen tekstbegrip met behulp van verschillende leesstrategieën;

 • Vakliteratuur selecteren met behulp van digitale technieken (catalogus bibliotheek, Google Scholar, WorldCat, Web of Science);

 • Bronnen (boeken, artikelen, websites) beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid met gebruik van bibliothecaire databases en internet-tools (Ulrich’s, domaintools.com);

 • Een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag formuleren, inclusief hoofdvraag en deelvragen;

 • Academische teksten en presentaties goed opbouwen;

 • Onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten in een wetenschappelijke (schrijf)stijl, met optimaal gebruik van tekstverwerking en presentatietechnieken (Word, Powerpoint), met correcte bronverwijzing.

Rooster

Zie het collegerooster van de opleiding:
Een volledig overzicht van de bijeenkomsten wordt op Blackboard geplaatst.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Studielast

Toetsing

Toetsing vindt plaats in de cursussen waarvan de bijeenkomsten Academische Vaardigheden onderdeel uitmaken.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal en uitgebreide roosterinformatie.

Literatuur

Het benodigde materiaal wordt op college uitgedeeld of op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Voor het onderdeel Academische Vaardigheden is aanmelding via uSis niet nodig;
aanmelding geschiedt via de cursussen waar de Academische Vaardigheden onder vallen. Wel noodzakelijk is aanmelding voor de Blackboardcursus Academische Vaardigheden Italiaanse taal en cultuur.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Dr. G.J. Rowicka

Opmerkingen

N.v.t.