Studiegids

nl en

Taalvaardigheid Spaans niveau 1

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

In deze cursus leert de student teksten te lezen waarin vragen en antwoorden in alledaags Spaans geformuleerd staan. Wat schrijven betreft zal hij redelijk ingewikkelde notities en boodschappen kunnen formuleren. Wat de mondelinge vaardigheden betreft leert de student actief deel te nemen aan gesprekken over meer dan alleen vertrouwde onderwerpen en activiteiten.

Leerdoelen

Eenvoudige vormen van communicatie in het Spaans zowel mondeling als schriftelijk te beheersen. In de termen van het Europese Referentiekader Taalvaardigheidonderwijs komen we uit op de volgende eindniveaus:
Schriftelijk Spaans: Lezen: A2; schrijven: A2;
Mondeling Spaans: luisteren: A2; gesproken interactie: A2; gesproken productie: A2.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges waar de basis van de Spaanse grammatica wordt uitgelegd en werkcolleges waar studenten hun kennis in praktijk zullen brengen via eenvoudige en realistische communicatieve opdrachten.

Toetsing

Vier tentamens:

  • tentamen A (30%)

  • tentamen B (30%)

  • tentamen C (30%)

  • tentamen D (mondeling, 10%)

Het eindcijfer is het gemiddelde van alle tentamens, waarvan 2 tentamens van 30% met tenminste een 5,6 behaald moeten worden.
Herkansing van deeltoetsen tijdens de cursus. Er zijn in totaal drie deeltentamens + het laatste eindtentamen (in december) fungeert als een algemene herkansing.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Aan te schaffen boeken:

  • Rápido I: 2 boeken: Libro del alumno; Cuaderno de ejercicios.Lourdes Miguel en Neus Sans. Amsterdam: Intertaal (Nederlandse versie). ISBN: 90-5451-4302.

  • Grammatica kort en bondig Spaans. Y. Mateos Ortega. Uitg. Intertaal

  • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. G. Inzaurralde
tel.nr 071-5272214

Opmerkingen

Niet van toepassing