Studiegids

nl en

Séminaire: Oriëntatie op het leren en lesgeven van het Frans (keuze)séminaire

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Propedeuse Franse taal en cultuur. Dit vak is een keuzeséminaire voor tweedejaarsstudenten en een extracurriculair vak voor derdejaarstudenten.

Beschrijving

Heb je er wel eens aan gedacht om met je studie Franse taal en cultuur leraar te worden?
Vraag je je af of je daar geschikt voor bent, of je het leuk zou vinden en wil je je daarop oriënteren? Geef je bijles en vraag je je af of je dat didactisch goed aanpakt? Wil je graag meer weten over leerprocessen bij het verwerven van het Frans? Ben je geïnteresseerd in communicatieve- en presentatievaardigheden?
Is je antwoord op een van deze vragen JA, schrijf je dan in voor het keuzevak “Oriëntatie op het leren en lesgeven van het Frans”.

Voor wie?
Dit keuzevak is bedoeld voor studenten die willen weten in hoeverre zij zich aangetrokken voelen tot het beroep van leraar. Voor studenten die het een uitdaging vinden leservaring op een middelbare school op te doen. Voor studenten die meer willen weten over leerprocessen bij het verwerven van het Frans, voor studenten die meer willen weten over groepsdynamiek en adolescenten, maar ook voor mensen die hun vaardigheden op het gebied van informatieoverdracht, communicatie en presentatie willen aanscherpen.

Wat biedt dit keuzevak?
Dit keuzevak biedt je een oriëntatie op de theorie van didactiek en de praktijk van lesgeven. Een kleine stage in het onderwijs op een school in combinatie met nog nader te bepalen opdrachten maken deel uit van deze oriëntatie. Je krijgt een theoretische basis (over doceren, leermateriaal en het leren van leerlingen) zodat je enkele specifieke docenttaken in de school kunt uitvoeren. Het betreft het ontwikkelen van leermateriaal en (deel)lessen (om de leesvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid en/of schrijfvaardigheid Frans van leerlingen te ontwikkelen) en het uitvoeren van (deel)lessen. Dit alles in samenspraak met de docenten en de school en afhankelijk van je eigen interesses. Er zijn veel keuzemogelijkheden voor de invulling van je stage en de opdrachten. Het geleerde is uiteraard niet alleen toepasbaar in een rol als docent maar in iedere situatie waar een beroep wordt gedaan op je uitleg- en presentatievaardigheden.

Leerdoelen

Algemene doelen:

 • Oriëntatie op het beroep van leraar

Aan het eind van deze cursus kun je:

 • Lesdoelen formuleren

 • Een duidelijk en complete instructie geven

 • Geschikte leeractiviteiten kiezen om specifieke lesdoelen te realiseren

 • Leerprocessen organiseren met een goede opbouw

 • (Deel)lessen (gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid) ontwerpen en uitvoeren

 • Het effect van non-verbaalgedrag (houding, mimiek, stemgebruik, gebaren) op interactie analyseren en benoemen (van docenten, leerlingen, maar ook van je zelf)

 • Aspecten benoemen die van invloed zijn op de werksfeer (orde) in een klas

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Korte stage op een middelbare school

Studielast

140 uur

Bijwonen colleges: 20 uur (10 bijeenkomsten van 2 uur)

Voorbereiding op colleges: bestuderen theoretische achtergronden en voorbereidingsopdracht: 40 uur

Praktijkstage: * kennismaken + interview docent(en) + interview leerling(en) = 8 uur

 • verslag interviews met koppeling aan theorie = 8 uur

 • observeren: een dag een klas volgen, twee dagen een docent volgen = 20 uur

 • observatieverslag schrijven met koppeling aan theorie: 8 uur

 • minimaal vier (deel)lessen verzorgen: 4 uur

 • (deel)lessen voorbereiden met koppeling aan theorie: 16 uur

 • (deel)lessen evalueren: 8 uur

Portfolio / eindverslag maken: 8 uur

Toetsing

Portfolio met daarin producten van:
1. de collegevoorbereidingen

 1. de stage:
 • beschrijving leerervaringen, verslag interviews, observatieverslag en lesontwerpen met onderbouwing en evaluatie

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • E. Kwakernaak, Didactiek van het vreemdetalenonderwijs, Coutinho, 2015

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Mevr. Drs. E(sther) de Vrind, lerarenopleider en vakdidacticus Frans, coördinator team MVT | 071-5276537 | Willem Einthovengebouw – kamer B4.43 | Wassenaarseweg 62A | 2333 AL Leiden | Postbus 905 | 2300 AX Leiden | E. de Vrind | www.iclon.leidenuniv.nl

Opmerkingen