Studiegids

nl en

Identiteit en multiculturaliteit in (post)koloniale literatuur

Vak
2015-2016

Toegangseisen

-

Beschrijving

De literatuur van Oost en West heeft met belangwekkende auteurs als Multatuli, Louis Couperus, Maria Dermoût, Albert Helman, Cola Debrot, P.A. Daum en Anil Ramdas een stempel gedrukt op de Nederlandse literatuurgeschiedenis en heeft een belangrijke doorwerking in de multiculturele literatuur van het Nederland van nu.
In deze cursus maken we nader kennis met literatuur uit voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen, waarbij de nadruk ligt op vraagstukken rondom identiteit en multiculturaliteit. We lezen romans uit de koloniale periode, van o.a. Multatuli, Couperus en Dermôut, maar onderzoeken ook de representatie van het koloniale verleden én van Nederland in werk van tweede en derde generatie Indische, Surinaamse en Antilliaanse auteurs.
Schrijvers zijn niet alleen herinneraars van het koloniale verleden, maar ook schrijvers van nieuwe herinneringen. Zo verkent Marion Bloem, vanaf haar debuut Geen gewoon Indische meisje uit 1983 tot in de caleidoscopische familieroman Een meisje van honderd uit 2012 niet alleen haar eigen afkomst en identiteit, maar ook de mogelijkheden en beperkingen van bestaande collectieve identiteiten. Hoe creëert zij ruimte voor bewustzijn voor Indisch Nederlandse meisjes? Hoe worden oude overgeleverde verhalen en de politieke geschiedenis herschreven tot een nieuwe geschiedenis, waarin de posities minder zwart-wit en stereotype zijn? Welke rol speelt literatuur in de constructie van de steeds veranderende herinnering aan het koloniale verleden?

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • heb je kennisgemaakt met (post)koloniale literatuur van Indische, Surinaamse en Antilliaanse auteurs

 • heb je kennisgenomen van secundaire literatuur over (post)koloniale literatuur, over de representatie van het koloniale verleden in literatuur en over de positie van tweede en derde generatie Indische, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders.

 • en ben je in staat romans te analyseren binnen het kader van het onderzoek naar de representatie van identiteit en multiculturaliteit

 • kun je zelfstandig relevante wetenschappelijke literatuur vinden, kritisch beoordelen en toepassen (analyseren en interpreteren) op de Nederlandse (post)koloniale literatuur.

 • ben je in staat om verworven inhoudelijke kennis, inzicht en vaardigheden toe te passen in weekopdrachten, plenaire discussies en in een werkstuk.

Rooster

Het rooster is beschikbaar via de “website”: http://www.hum.leidenuniv.nl/nederlands/roosters/

Onderwijsvorm

Werkcollege 2 uur

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur.

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur.

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 64 uur

 • Voorbereiden referaat: 10 uur

 • Tijd voor het schrijven van een werkstuk: 40 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

 • Tweewekelijkse opdrachten: 30%

 • Referaat: 30%

 • Werkstuk: 40%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers waarbij voor iedere deeltoets tenminste een 5,5 gehaald dient te worden.
.
Herkansing

 • Alleen het werkstuk kan worden herkanst

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard.

Literatuur

De literatuur wordt bij aanvang van de cursus bekendgemaakt. Bekend verondersteld wordt:

 • F.W. Korsten, ‘Transnationalisme en postkolonialisme – hybriditeit’, in: Lessen in literatuur, 2e herz. dr., Nijmegen, 2005, p. 275-297.

 • Besser, S., ‘II.5 Postkolonialisme’ in: Jan Rock, e.a. (red.), Literatuur in de wereld. Nijmegen, 2013, 135-142.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator: b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604.
Het e-mail adres is “osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl”:mailto:osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Voor inhoudelijke vragen: mw. E. Op de Beek