Studiegids

nl en

Europese Codificatiegeschiedenis

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Langzaam maar zeker tekenen zich in Europa de contouren af van een supranationale regering die op steeds meer terreinen de politiek (en dus ook het recht) bepaalt en soms zelfs domineert van de in de Europese Unie deelnemende nationale staten. In de grond gaat dit Europese streven naar unificatie terug op herinneringen aan oude universele staatsstructuren – het Romeinse rijk, het middeleeuwse Heilige Roomse rijk, de Rooms-katholieke kerk – die er toe hebben bijgedragen dat in Europa kan worden gesproken van een gemeenschappelijke juridische cultuur. In veertien hoor/werkcolleges gedurende zeven weken zal Prof. Zwalve een aantal integratiemodellen behandelen die in de Europese rechtsgeschiedenis een dominante rol hebben gespeeld, te weten die van het Romeinse rijk en het daarop voortbouwende middeleeuwse Heilige Roomse rijk en de Pauselijke staat; de federale staatsvorm zoals die oudtijds bestond in de voormalige Republiek der Verenigde Nederlanden en tegenwoordig in het Zwitserse Eedgenootschap en de Verenigde Staten van Noord Amerika; de doctrine van de nationale staat, die een vrucht is van de Franse revolutie, en de ineenstorting daarvan ten gevolge van de Wereldoorlogen. Tot slot wordt aandacht besteed aan het Europese integratieproces binnen het verband van de Europese Unie en de Raad van Europa. Het vak wordt gegeven in veertien colleges gedurende zeven weken. De colleges zijn zowel hoor- als werkcollege: een actieve werkhouding van de student is essentieel.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • U verwerft kennis van historische opvattingen betreffende de staatkunde in Europa.

 • U krijgt inzicht in de doorwerking van historische opvattingen in het contemporaine staatkundig discours.

 • U verwerft inzicht in de samenhang tussen staatkundige ontwikkelingen en het fenomeen van ‘codificatie’.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt uitleggen wat een codificatie is en welke rol dit fenomeen in de Europese geschiedenis heeft gespeeld, en u kunt deze criteria toepassen en aldus verschillende codificaties benoemen.

 • U bent vertrouwd met elementaire beginselen van Romeins staatsrecht en kunt uitleggen hoe deze beginselen hebben doorgewerkt in de Europese staatkundige geschiedenis, in het bijzonder in de geschiedenis van de imperia die op het college zijn behandeld, en in het contemporaine staatkundig discours.

 • U kunt de verschillende bronnen van het recht in verschillende periodes van de Europese geschiedenis benoemen en hun onderlinge samenhang beschrijven.

 • U bent in staat om de totstandkoming van de verschillende in het onderwijs behandelde codificaties in Europa te relateren aan Europese staatkundige ontwikkelingen in dezelfde periode.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcolleges

 • 2x per week, 2 uur gecombineerd hoor/werkcollege, gedurende 7 weken

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen. Bij een klein aantal (minder dan zes) aanmeldingen zal het hertentamen mondeling worden afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • J.H.A. Lokin en W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis (vierde druk), Den Haag: Boom 2014.

Werkboek:

 • Het werkboek is digitaal beschikbaar via Blackboard.

Aanmelden

Contact

 • Vakcoördinator: mr. J. van Kralingen

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B 3.41

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag, 10.00-12.00 uur.

 • Telefoon: 071 – 527 7239

 • E-mail: j.van.kralingen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Historische ontwikkeling van het recht

 • Kamernummer secretariaat: B3.30

 • Openingstijden: maandag en donderdag 9.30-16.30u. en dinsdag 9.30-12.30 u.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7442

 • E-mail: historischeontwikkeling@law.leidenuniv.nl