Studiegids

nl en

Verdieping BTW

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Om dit vak te kunnen volgen dienen studenten het tweedejaars vak ‘BTW- en Overdrachtsbelasting’ in de opleiding Fiscaal recht te hebben behaald.

Beschrijving

Gelet op het budgettaire en praktische belang van de indirecte belastingen alsmede de (Europese) verschuiving van directe naar indirecte belastingen is het zinvol c.q. noodzakelijk extra aandacht te besteden aan deze belastingen.

Leerdoelen

Doel van het vak

Verdieping in de BTW-richtlijnsystematiek alsmede Europese jurisprudentie op het gebied van indirecte belastingen en verdere verdieping op een aantal relevante thema’s, met ingebouwde aansluiting met de praktijk.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud

 1. U heeft inzicht in de wijze waarop de Europese BTW-richtlijnen en Verordeningen met betrekking tot de BTW in de nationale regelgeving zijn geïmplementeerd en de gevolgen daarvan.
  1. U heeft inzicht in het systeem van heffing van BTW ten aanzien van onroerende zaken in samenhang met de overdrachtsbelasting, alsmede de wijze waarop Europese jurisprudentie hier op van invloed kan zijn.
  2. U bent bekend met de diverse mogelijkheden van (internationale) samenwerkingsverbanden en de mogelijke BTW-consequenties die daaraan verbonden zijn.
  3. U heeft inzicht in het systeem van heffing van BTW ten aanzien van internationale transacties en de daarmee in verband staande (carrousel-)fraude. Tevens wordt stilgestaan bij controle-aanpak door de belastingdienst.
  4. U heeft kennis gemaakt met de wijze waarop in het bedrijfsleven invulling wordt gegeven met tax control systems ten aanzien van BTW.

Eindtermen vaardigheden

 1. Over de in de colleges aan de orde gekomen onderwerpen kunt u uit zowel nationale als Europese arresten de relevante fiscale problematiek destilleren en daarbij aangeven welke rechtsvragen aan de orde zijn, wat het belang van die rechtsvragen is en hoe de rechter tot zijn oordeel is gekomen. Tevens moet u die arresten kunnen plaatsen in het licht van de regelgeving en de bedoeling daarvan en ten opzichte van eerdere jurisprudentie.
  1. U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van de BTW en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal a 2 uur: 6 (kan nog wijzigen)

 • Namen docenten: informatie docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De vóór aanvang van het hoorcollege te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gebruikt.

Werkgroepen

 • Aantal a 2 uur: 6 (kan nog wijzigen)

 • Namen docenten: informatie docenten volgt later

 • Aan de hand van een opdracht wordt groepsgewijs een presentatie gegeven rondom de voorgeschreven jurisprudentie bij de aangegeven thema’s.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen, open vragen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Andere onderwijsvorm(en)

Geen

Literatuur

Reader:
Kan worden gedownload via Blackboard

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

Aanmelden

Aanmelding via uSis.
Let op: aan dit vak kunnen maximaal 60 studenten deelnemen.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. mr. dr. M.M.W.D. Merkx

 • Werkadres: Steenschuur 25.

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl