Studiegids

nl en

JS Seminar SC

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Twee tweedejaars seminars in dezelfde cluster. Toelating op basis van plaatsing. Alleeen hoofdvakstudenten Japans

Beschrijving

In de cursus worden studenten geconfronteerd met de specialisaties/vakgebieden van het cluster. Voor religie gaat het specifiek om heersende wereldvoorstellingen met een nadruk op de contemporaine maatschappij. In het tweede deel, de vier daarop volgende colleges, ligt de nadruk op methodologische en inhoudelijke aspecten van social studies in Japan: het gaat daarbij om aspecten als methoden van onderzoek, welke kwesties spelen er in recent onderzoek, en wat zijn belangrijke theoretische invalshoeken daarbij. Het derde deel bestaat uit presentaties over de voorgang van het onderzoekswerkstuk dat een aanzet is tot de scriptie in het tweede semester.

Leerdoelen

Vaardigheden in het zoeken en verwerking van relevant materiaal voor onderzoek.
Het vinden van de belangrijkste schrijvers en argumenten binnen een onderzoeksterrein en het kritisch schriftelijk kunnen reflecteren op relevante literatuur. Het formuleren van een onderzoeksvraag op basis van oorspronkelijk onderzoek. Een duidelijk gestructureerd schriftelijk betoog kunnen opbouwen over de onderzoeksvraag Beheersing van gangbare conventies met betrekking tot aanhalingen, gebruik van bronnen, bibliografische notatie etc. Kritisch analyseren van werkstukken van anderen en daar constructief commentaar op geven. Gestructureerd en effectief geven van een mondelinge academische presentatie geven.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar: – totale studielast voor de cursus 140 uur
College 12 ×2 uur= 24
Voorbereiden inclusief webpostings 12 × 3= 36
Onderzoeksvoorstel en Presentatie: 10 uur
Aflsuitend werkstuk met voorbereidingen daarvoor 70 uur

Toetsing

  • Participatie (aanwezigheidsvereiste 70%) en Webpostings. Totaal 8 ( waarvan 5 voldoende moeten zijn): 30%

  • Presentatie: 20%

  • Afsluitende werkstuk 50%

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de onderdelen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel. Voor het afsluitende werkstuk gelden twee deadlines: een eerste en een definitieve deadline.

Blackboard

Blackboard voor cursusinformatie, webpostings en discussie.

Literatuur

wordt via Blackboard bekend gemaakt

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven

Contact

Dr. H. van der Veere.
Dr.M. Winkel.