Studiegids

nl en

JS Seminar LL

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Voor hoofdvak-studenten Japans is het aangewezen dat ze al een BA2 Language & Linguistics Seminar hebben gevolgd. Voor studenten buiten het Japanse taalprogramma is enige taalkundige achtergrond en een elementaire kennis van het Japans nuttig, maar niet verplicht.

Beschrijving

Hoe “uniek” is de struktuur van het Japans in vergelijking met andere talen van de wereld? In welke mate hebben andere talen een invloed uitgeoefend op het Japans? Kan het Japans in een taalfamilie ondergebracht worden? Wat is de invloed van meertaligheid op het gebruik van de Japanse taal? Welke mentale processen spelen mee in het uiten en het begrijpen van de Japanse taal? Welke syntactische principes reguleren de structuur van een Japanse zin? Kan men het Japans met recht een toontaal noemen?

In dit college richten we ons op een aantal sleutelvragen van de Japanse taalkunde. Zodoende hopen we studenten te inspireren en te begeleiden bij de voorbereiding van hun BA scriptie in de Japanse taalkunde. Het is onze bedoeling om studenten te oriënteren in een aantal deelgebieden van de taalkunde die spannende scriptie-resultaten kunnen opleveren. We behandelen vakken als typologie, taalcontact, historisch vergelijkende taalkunde, cognitieve taalkunde, meertaligheid, discour analyse, syntax en tonologie. Daartoe winnen we ook lokale expertise in van Leidse taalkundigen van het Japans die ons over de trends in hun vakgebied komen vertellen.

Leerdoelen

1) vertrouwd raken met belangrijke ontwikkelingen binnen de Japanse taalkunde
2) inspiratie opdoen voor de keuze van een relevant scriptie onderwerp
3) ontwikkelen van het vermogen om relevante bronnen te lokaliseren en deze kritisch te analyseren.
4) ontwikkelen van mondelinge- en schrijfvaardigheden.
5) voldoening halen uit zelfstandig taalkundig onderzoek

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Het college vergt actieve deelname. Het bestaat uit een inhoudelijk en een praktisch luik. In het inhoudelijk luik zullen de docenten en de gastsprekers een bepaald deelgebied van de taalkunde voorstellen met aandacht voor de methodes, recente ontwikkelingen m.b.t. het Japans, mogelijke scriptie-thema’s en relevante vakliteratuur. Studenten worden hierin actief betrokken door discussie van leesopdrachten en oefeningen. Het praktische luik bestaat uit een werkbezoek aan de bibliotheek en een how-to workshop over het aanpakken van een scriptie. Het college zal uitmonden in een conceptuele presentatie van de geplande BA scriptie, verzorgd door de studenten.

Studielast

Totale studielast voor de cursus is 140 uur (5 EC)

 • College-tijd (12 × 2 uur) is 24 uur

 • Voorbereiding leesopdrachten is (5 × 4 uur) 20 uur

 • Voorbereiding oefeningen is (8 × 2 uur) 16 uur

 • Schrijven van een kritische recensie van een relevant artikel is 20 uur

 • Schrijven van een hoofdstuk van de BA scriptie is 40 uur

 • Voorbereiding conceptuele presentatie van BA scriptie is 20 uur

Toetsing

 • Participatie (aanwezigheid en mondelinge presentatie van leesopdrachten en oefeningen) is 20%

 • Mondelinge presentatie van het concept van de BA scriptie (20 min) is 20%

 • Recensie (1000-1500 woorden) en oefeningen is 20%

 • Werkstuk (hoofdstuk van de BA scriptie van 2500-3000 woorden) is 40 %

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende als uitslag voor het gehele onderdeel. De herkansing bestaat uit gelijkaardige deeltoetsen (i.e. herziening van concept BA scriptie, recensie en werkstuk) als de eerste kans.

Blackboard

Aanmelden op Blackboard
wordt gebruikt voor alle relevante informatie met betrekking tot het college, zoals lesinhoud, opdrachten, literatuur en links.

Literatuur

zie Blackboard

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges..

Contact

Dr. Keiko Yoshioka (Arsenaal 1.16)