Studiegids

nl en

Schaakbord en Graal. Grote thema’s uit de Middelnederlandse Arthurepiek

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Propedeuse in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

In de Nederlandse Roman van Walewein trekt de held van het verhaal erop uit om voor koning Arthur een geheimzinnig zwevend schaakbord te veroveren in een lange reeks avonturen met boosaardige ridders en bedreigde jonkvrouwen. In de Queeste vanden grale is hij veel minder succesvol. Walewein – en andere beroemde ridders als Lanceloet en Perchevael – moeten bij de zoektocht naar de beroemde graal hun meerdere erkennen in Galaat, de enige die zich nooit door het aardse heeft laten afleiden. In deze cursus vergelijken we beide ridderromans en andere verhalen als vertegenwoordigers van twee grote thema’s in de middeleeuwse Arthurepiek: de zucht naar avontuur en eer en de overgave aan een hoger ideaal. Hoe staan de opvattingen over aards en hemels ridderschap tegenover elkaar? Zijn verhalen als de Roman van Walewein pogingen om het hoofse ridderideaal nieuw leven in te blazen na de religieuze Graalromans? We brengen deze thema’s in verband met de Europese traditie van Arthurverhalen en verdiepen ons in het onderzoek naar de Nederlandse ridderromans op zoek naar de betekenissen van schaakbord en graal.

Leerdoelen

Studenten verdiepen zich in de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen en verwerven kennis van de productie, receptie en overlevering van teksten en hun artistieke, ideologische, politieke en religieuze context. Studenten doen ervaring op met het bestuderen van Middelnederlandse literatuur binnen de (internationale) context van een belangrijk en veel bestudeerd genre en haar benaderingswijzen, met bibliografisch onderzoek en met mondeling en schriftelijk presenteren van materiaal en inzichten uit de historische letterkunde.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

140 uur

  • 26 uur college (13 × 2 uur)

  • 26 uur voorbereiding van de colleges.

  • 88 uur zelfstandige literatuurstudie, maken werkstuk en voorbereiden presentatie.

Toetsing

  • Opdrachten tijdens het college, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

  • Presentatie en prepaper (15%)

  • Werkstuk (70%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

  • Wie voor het werkstuk een onvoldoende haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

Studenten lezen Middelnederlandse romans die in ieder geval digitaal beschikbaar zijn via de website van DBNL en/of het Huygensinstituut.
Definitieve literatuurlijst staat voor aanvang van de colleges op blackboard.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Geert Warnar, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 104b) – 071-5272158.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als onderdeel van de minor Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.