Studiegids

nl en

Werkcollege BA2 toegepaste kunst/World Art Studies: Oost en West in design

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Beschrijving

Vanaf de 17de eeuw zijn er in het Nederlandse interieur op verschillende momenten Aziatische invloeden te traceren: kasten, kisten of zelfs betimmeringen met lakwerk, chintzstoffen, gebruik van tropische houtsoorten, batiks en ‘Japanse’ kamerschermen zijn slechts enkele voorbeelden van dergelijke exotische elementen. Andersom heeft het Aziatische interieur ook invloeden ondergaan door de contacten met het Westen. In deze werkgroep wordt het hoe, wat en waarom van deze wisselwerking onderzocht.

Leerdoelen

 • In staat zijn tot het zoeken, selecteren, en kritisch analyseren van de voor een bescheiden onderzoekje naar de wisselwerkingen tussen Oost en West noodzakelijke bronnen en literatuur.

 • De eigen onderzoeksbevindingen ter discussie kunnen stellen, relevante op- en aanmerkingen in de uitwerking van het onderzoek kunnen verwerken, en tussentijdse en eindresultaten adequaat kunnen presenteren, zowel mondeling als schriftelijk.

 • Een casus met betrekking tot interculturalisatie in de kunstnijverheid op gestructureerde wijze kunnen uitwerken in een presentatie van circa 15 minuten.

 • Een schriftelijke eindrapportage van eigen onderzoek kunnen schrijven van circa 3000 woorden, exclusief noten en referenties.

Rooster

 • Maandag 17-19 uur (concept)

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 13 weken)
20 uur: Voorbereiding colleges en maken van opdrachten (ter voorbereiding op het college)
40 uur: Bestuderen van de verplichte literatuur bij de werkcolleges (320 pp à 8 pp/uur)
54 uur: Schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek)
—-
140 uur

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en, voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplicht onderdeel).

 • Tussentoets (10%) schriftelijk werkstuk van max. 1000 woorden (over van te voren opgegeven literatuur) excl. noten en literatuur (= 1-2 pagina’s 1.5 regelafstand, excl. noten en literatuur)

 • Mondelinge presentatie (10%): referaat m.b.t het eindwerkstuk (ondersteund met powerpoint-presentatie).

 • Paper (80%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand, excl noten en literatuur).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Het werkstuk moet bovendien met een voldoende (6.0 of hoger) worden afgesloten.
Herkansing : Onvoldoendes kunnen eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de mondelinge presentatie kan een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (o.a. opdrachten en powerpoints), samenvattingen, voor discussieforum, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur

 • Diverse artikelen worden opgegeven via lijst op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Mw Drs. M.A. (Tineke) de Ruiter

Opmerkingen

N.v.t.