Studiegids

nl en

Design en toegepaste kunst 1500-heden

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De serie van dertien hoorcolleges geeft een chronologisch en thematisch overzicht van design en toegepaste kunst van 1500 tot heden. Aan de hand van de vormgeving wordt aandacht besteed aan de praktische functie en de sociale en culturele betekenis van objecten en producten. De colleges geven inzicht in de belangrijkste debatten over de vormgeving. De historische betekenis van design wordt inzichtelijk gemaakt door de positionering van de producten in de cyclus van vervaardigen, verkopen, consumeren en gebruiken.

Leerdoelen

 • Basiskennis over belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van design en decoratieve kunst vanaf circa 1500 tot heden.

 • Inzicht in de historische en culturele context van objecten van design en decoratieve kunst.

 • Kennis van design in de cyclus van productie en consumptie.

 • Bekendheid met het discours van (onderzoek naar) design.

 • Het kunnen hanteren van schriftelijke en visuele bronnen voor onderzoek naar design.

Rooster

 • Vrijdag 9-11 uur (concept) en tweemaal op donderdag 17-19 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumbijeenkomst

 • Museumbezoek

 • Zelfstandige literatuurstudie

Er is bij de practicumbijeenkomst en het museumbezoek aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Verzuim wordt ter beoordeling voorgelegd aan de Examencommissie. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

28 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 14 weken)
28 uur: Voorbereiding colleges
40 uur: Bestuderen verplichte literatuur bij de hoorcolleges (boek Raizman plus aanvulling, wordt aangekondigd)
15 uur: Bestuderen beeldmateriaal bij de colleges
25 uur: Voorbereiding toetsen
04 uur: Toetsing
—-
140 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (50%): schriftelijk tentamen over colleges 1-7 met open en gesloten vragen

 • Deeltoets 1 (50%) schriftelijke eindtoets over colleges 8-14 met open en gesloten vragen

Compensatie: Een onvoldoende voor een van de cijfers kan compenseren met het andere cijfer voor een gemiddelde van minimaal 6.0 (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: er is één herkansings-mogelijkheid per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor beeldmateriaal bij de colleges en voorbeeldtentamen.

Literatuur

 • D. Raizman, History of Modern Design, Londen, 2010 (2nd ed.).

 • Beeldmateriaal op/via Blackboard

Te bestuderen literatuur wordt aangegeven bij de colleges.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr Prof.dr. T.R.A. de Rijk