Studiegids

nl en

Visuele analyse I: iconografie en interpretatie van de westerse beeldende kunst

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Gelijk aan de toegangseisen voor de BA kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de iconografie en iconologie, zoals die zijn ontwikkeld voor de westerse kunstgeschiedenis. Tijdens de eerste helft van de cursus worden termen en begrippen uit de iconografie behandeld en wordt een overzicht gegeven van thema’s uit de Bijbel en de klassieke oudheid die een belangrijke rol hebben gespeeld in de beeldende kunst. Tijdens het tweede deel van de cursus wordt een aantal aspecten van de iconografie nader uitgediept aan de hand van thema’s als de beeldtraditie van Het Laatste Avondmaal, de context waarin De Nachtwacht van Rembrandt moet worden geplaatst, de manieren waarop de genreschilderkunst uit de 17e eeuw kan worden geïnterpreteerd en het iconografische programma van het Paleis op de Dam.

Leerdoelen

Studenten verwerven kennis over de methodiek van de iconografie en iconologie aan de hand van kunstwerken uit verschillende periodes van de Westerse kunstgeschiedenis. De leerdoelen zijn:

 • Het kunnen herkennen van de belangrijkste iconografische thema’s in de Westerse kunstgeschiedenis: Griekse mythen, Bijbelverhalen, profane thema’s.

 • Het instrumentarium beheersen om tot (pre-)iconografische duiding te komen (iconografische woordenboeken, Iconclass en online referentiemateriaal e.d.)

 • Een kunstobject op wetenschappelijk verantwoorde wijze (pre-)iconografisch kunnen beschrijven.

 • Iconografische beeldtradities (diachronisch) kunnen analyseren.

 • Kennis hebben van uiteenlopende wetenschappelijke visies en methodes op het terrein van de iconografie aan de hand van enkele sleutelartikelen op dit gebied.

Rooster

 • Maandag van 11-13 uur (Blok 1) en vrijdag van 11-13 (Blok 2) (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Zelfstandig uitvoeren van een iconografische opdracht

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

28 uur: Deelname colleges: 2 uur p.w. x 14 weken
14 uur: Voorbereiding colleges
18 uur: Inlezen voor en maken van een iconografische beschrijving (deeltoets 1: take home-opdracht)
22 uur: Bestuderen van wetenschappelijke literatuur en deelname aan deeltoets 2 (schriftelijk tentamen met gesloten vragen)
58 uur: Voorbereiden deeltoets 3, een schriftelijke eindtoets over collegestof en het boek van Van Straten
—-
140 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (30%), take home-opdracht: de iconografische beschrijving van een object.

 • Deeltoets 2 (30%): schriftelijk tentamen met gesloten vragen over twee artikelen.

 • Deeltoets 3 (40%): schriftelijk tentamen in de vorm van enkele essayvragen over de collegestof.

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de deelcijfers moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Voor deeltoets 3 is een cijfer lager dan 5.0 niet toegestaan. Een onvoldoende voor deeltoets 1 kan worden gecompenseerd met een voldoende voor deeltoets 2.
Herkansing: Deeltoets 3 kan worden herkanst. In die herkansing zijn elementen uit alle deeltoetsen opgenomen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van het studiemateriaal. Het bevat:

 • de PowerPoint-presentaties van de colleges;

 • links naar de artikelen;

 • links naar handige internetsites;

 • de opdrachten voor de ‘take-home toets’;

 • een proeftentamen.

Literatuur

 • Roelof van Straten, Inleiding in de iconografie (meest recente druk), Bussum: Coutinho.

 • Theo Veenhof (red.), Hall’s iconografisch handboek (meest recente druk), Leiden: Primavera Pers.

 • Een Bijbel (Oude en Nieuwe Testament).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta (studiecoördinator)
Mw Dr. M.E.W. (Marion) Boers (docent)

Opmerkingen

N.v.t.