Studiegids

nl en

De Duitse taal: verdieping II

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deelname is alleen mogelijk als Duitse taal: verdieping I succesvol werd afgerond.

Beschrijving

Deze cursus bouwt zowel op de kennis en de vaardigheden uit Fundament I en II voort, als op de competenties verworven in Duitse taal: Verdieping I. In dit werkcollege worden de mondelinge en de schriftelijke vaardigheden in het Duits verder vervolmaakt. Daartoe nemen de studenten actief deel aan een reeks spreekoefeningen of –simulaties (in de vorm van “Besprechungen”, presentaties, debatten en een “Probekonferenz”). De focus verschuift hierbij naar meer wetenschappelijke thema’s. Het verschil met Verdieping I ligt hem telkens in de focus op grammaticale aspecten, die in de eerste collegereeks niet aan bod kwamen enerzijds en in de toegenomen moeilijkheidsgraad van deze oefeningenreeksen anderzijds. Verder is er in dit werkcollege aandacht voor de verfijning van de kennis van het Duitse idioom. Het schrijven van een (kort) wetenschappelijk essay rondt dit werkcollege af.

Leerdoelen

 • De studenten kunnen de opgedane kennis uit de colleges Duitse taal: Fundament I en II vloeiend in de bovengenoemde praktijkoefeningen aanwenden. Bij deze praktische activering van de kennis is er nu zowel een dieper inzicht in als een aangescherpt bewustzijn van de samenhang tussen de diverse aspecten uit de theoretische taalkundecolleges. Er is een aantoonbare integratie van theorie en praktijk op het einde van de colleges aanwezig: de studenten kunnen de diverse taalkundige keuzes (en hun eventuele alternatieven) vlot theoretisch verantwoorden.

 • De studenten zijn in staat zich vloeiend en bijna foutloos in het Duits uit te drukken, dit zowel op het mondelinge als op het schriftelijke vlak. Zelfcorrectie is hierbij een automatisme geworden. De talige performantie van de studenten heeft het niveau C1van het Europese Referentiekader op het einde van dit college bereikt en evolueert in de richting van C2. Daarenboven heeft de talige performantie zich eveneens op het wetenschappelijke discours toegespitst.

 • De studenten hebben een goed inzicht verworven in zowel de eigen foutenpatronen als de fouten van medestudenten: dit principe heeft geleid tot een merkbare verbetering van de eigen taalvaardigheid, waarbij zelfcorrectie centraal is komen te staan; uit de permanente evaluatie van zowel de spreek- als de schrijfoefeningen moet duidelijk blijken dat de student op dit vlak vooruitgang heeft geboekt en dat hij of zij opnieuw het feedback uit de verschillende seminaries daarbij heeft verwerkt. * De studenten hebben hun kennis van zowel de algemene Duitstalige woordenschat en “Idiomatik” als van het Duitstalige wetenschappelijke discours aantoonbaar kwantitatief uitgebreid en kwalitatief verdiept.

Rooster

Het rooster is beschikbaar via de website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur:

 • 13 × 2 uur = 26 uur

 • Schrijven bibliografisch essay- 60 uur

 • Voorbereiding referaat- 14 uur

 • Voorbereiding tentamen- 40 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (50%)

 • Bibliografisch essay (30%)

 • Referaat, mondelinge presentatie (20%)

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard.

Literatuur

 • Ten Cate, Abraham P.;Lodder, Hans G.;Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb. Bussum: Coutinho.

 • Forst, Gabriele (2004): Thematische woordenschat van het Duits. Almere: Intertaal.
  Empfohlene Literatur:

 • Franck, Norbert; Stary, Joachim (162011): Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Eine praktische Anleitung. Paderborn: Schöningh/UTB

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. J.M. Müller

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.