Studiegids

nl en

De Duitse taal: fundament I

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus bestaat uit drie parallelle componenten: een theoriedeel, een praktijkdeel en een begeleidend tutorial. Het theoretische gedeelte concentreert zich na een sessie over de uitspraak van de Duitse taal vooral op centrale aspecten van de Duitse grammatica (bv. analyse en gebruik van naamvallen, passief, indirecte rede, etc.) en op technieken van het wetenschappelijk refereren en schrijven. In het praktijkgerichte gedeelte wordt de verworven kennis getraind en in een realistische communicatiecontext geplaatst. Het tutorial vangt daarnaast de individuele sterke en zwakke punten van de studenten op en biedt hen doelgericht oefenruimte. Samen met zijn voortzetting in het tweede semester legt deze cursus het fundament voor de meer toegepaste taalverwervingscursussen in het tweede studiejaar.

Leerdoelen

De studenten zijn aan het eind van het semester in staat om…

 • centrale aspecten van de Duitse grammatica te beheersen en hierover te reflecteren;

 • deze kennis succesvol te gebruiken/toe te passen zowel bij het schrijven als bij de uitspraak van het Duits;

 • de basale structuur van een werkstuk of mondelinge presentatie op te zetten;

 • sterke en zwakke punten wat betreft het eigen taalvermogen te benoemen en zelfstandig aan de zwakke punten te werken.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Tutorials

Studielast

10 EC: 280 uur

 • Aanwezigheid: 13 × 6 = 78 uur

 • Voor- en nabereiding per college: 13 × 7 = 104 uur

 • Voorbereiding voor het mondelinge tentamen: 24 uur

 • Voorbereiding voor tussentoetsen en het schriftelijke tentamen: 70 uur

 • Tentamen: 4 uur (3 uur schriftelijk, 1 uur mondeling)

Toetsing

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve participatie, indienen van wekelijkse opdrachten, zelfstandig werken met oefenmateriaal, samenstellen van een portfolio dat aan bepaalde criteria moet voldoen.
Tentamens (met cijfer): schriftelijk toetsen samen 70%; mondeling toets (30%).
Schriftelijk tentamengedeelte en het mondelinge tentamen moeten voldoende zijn

Herkansing: omvat de stof van de deeltoetsen, plus de stof van het schriftelijk eindtentamen

Blackboard

Blackboard: Informatie, opdrachten, Portfolio

Literatuur

 • Cate, Abraham P. ten/Lodder, Hans G./Kootte, André (2007):Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdspracherwerb. Bussum.

 • Forst, Gabriele (2004): Thematische woordenschat van het Duits. Almere.

 • Cate, A.P. ten en E.K. de Vries (2005): Übungsbuch Deutsch Grammatik. Bussum.

 • Dreyer, H., Schmitt, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Laatste editie.

Nachschlagewerke (jeweils neueste Aufl.):

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim u.a.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. J. Jacobs

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl..

Opmerkingen

Het college kan alleen worden afgesloten als de student voor alle onderdelen ten minste een voldoende heeft gehaald en alle voorgeschreven opdrachten op tijd heeft ingediend.