Studiegids

nl en

Onderzoeksvragen Middeleeuwen

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Om aan het tweedejaarsonderdeel Onderzoeksvragen te kunnen deelnemen moet één van beide eerstejaarsonderdelen op het terrein van de Oudere Nederlandse letterkunde (Nederlandse literatuur en cultuur van de Middeleeuwen of Nederlandse literatuur en cultuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting) met een voldoende zijn afgesloten.

Beschrijving

Het handschrift-Van Hulthem: een goudmijn voor de literatuurgeschiedenis.
In dit college leren studenten hoe onderzoek op het terrein van de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen in zijn werk gaat. We concentreren ons op het beroemde handschrift-Van Hulthem, waarin kort na 1400 ruim tweehonderd teksten werden verzameld. Bijna alle soorten literatuur zijn vertegenwoordigd: ernstig en komisch toneel, gedichten, gebeden, spreukenverzamelingen, mirakels, het verhaal over Sint-Brandaan, scabreuze boerden etc. Recente en hele oude teksten, het komt er allemaal in voor. Hoe kwam de kopiist in die tijd aan zoveel verschillende teksten? Wat was hij met het handschrift van plan? Maakte hij het voor zichzelf of was het voor iemand anders bestemd?
Van het handschrift bestaan een facsimile-editie en een complete diplomatische uitgave, en er is een cd-rom met een repertorium op de inhoud van het handschrift. Bovendien is het handschrift een van de leidraden in de recente literatuurgeschiedenis van de veertiende eeuw door Frits van Oostrom. We hebben daarmee een fraai beschreven context voor een nadere kennismaking met de inhoud van dit kleurrijke handschrift.

Leerdoelen

Studenten leren om zelfstandig onderzoek te verrichten naar de Nederlandse literatuur vanaf de Middeleeuwen tot 1800 (waarbij ze overigens kunnen kiezen voor de periode van de Middeleeuwen of die van de Gouden Eeuw en de Verlichting). Ze leren wat wetenschappelijk onderzoek is en hoe ze onderzoeksterreinen kunnen verkennen en afbakenen. Ze leren ook hoe ze aan de hand van bibliografisch zoekwerk onderzoeksgegevens kunnen verzamelen, hoe ze die kunnen ordenen en vervolgens hoe ze een wetenschappelijke argumentatie kunnen opzetten. Ze trainen hun vaardigheden in het schrijven van een werkstuk en in het presenteren van hun onderzoek. Als voorbereiding op het schrijven van het werkstuk is er een individueel gesprek naar aanleiding van een zelfstandig ingediend onderzoeksvoorstel.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

  • Werkcollege (2 uur per week)

Studielast

Totaal: 140 uur

  • 26 uur werkcollege (13 × 2 uur);

  • 26 uur voorbereiding van de colleges;

  • 88 uur zelfstandige literatuurstudie, maken werkstuk en voorbereiden presentatie.

Toetsing

  • Opdrachten, deelname discussie en algehele inzet tijdens de cursus (15%).

  • Mondelinge presentatie en prepaper (15%).

  • Werkstuk (70%).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

  • Wie voor het werkstuk minder dan een 5,5 haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van en verwijzen naar literatuur, voor een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen de docent en de student(en) en tussen studenten onderling.
Zie Blackboard

Literatuur

Tijdens de colleges lezen we een aantal teksten uit het handschrift-Van Hulthem en enkele wetenschappelijke studies; studenten worden daarover tijdens de colleges verder ingelicht. Als algemene inleiding op het college gebruiken we:

  • F. van Oostrom, Wereld in woorden. Geschiedens van de Nederlandse literatuur 1300-1400. Amsterdam, 2013.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Wybren Scheepsma, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 104b) – 071-5272626.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als onderdeel van de minor Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd