Studiegids

nl en

Analyse en interpretatie van proza en poëzie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen. Wel wordt bekend verondersteld: Deel 1 uit Jan Rock e.a. (red.) Literatuur in de wereld. Vantilt, Nijmegen 2013, p 7-97.

Beschrijving

Literatuur lezen – het lijkt zo simpel. Maar wanneer we ons afvragen wat een tekst tot een verhaal maakt, of wat een gedicht nou zou boeiend maakt, dan moeten we vaststellen dat het moeilijk is om op nauwkeurigere wijze antwoord te geven op deze vragen. Wat maakt een tekst nu precies verhalend? Wat is de rol van de lezer, van de interteksten, van de context? En heeft de auteur er zelf nog iets over te zeggen?

In deze cursus buigen we ons over deze vragen. Je wordt getraind in het analyseren en interpreteren van literaire teksten. Met dat doel voor ogen krijg je een grondige introductie van de gangbare termen en begrippen van de poëzietheorie en verhaalanalyse. Die begrippen leer je vervolgens aanwenden in de analyse van een select corpus aan poëzie en proza. De techniek van close reading wordt beoefend, maar we bespreken ook de kritiek die daar op mogelijk is.

Leerdoelen

De student(e) is aan het eind van de cursus goed vertrouwd met de belangrijkste begrippen en analysetechnieken van de poëzie- en verhaalanalyse. Hij of zij kan deze begrippen niet alleen helder definiëren, maar ook inzetten in een analyse van een gedicht of een verhaal, en is zich bewust van het soort onderzoeksvragen dat daaraan ten grondslag ligt. Aan het eind van de cursus is de student(e) in staat tot het schriftelijk presenteren van een wetenschappelijke analyse waarbij de aangeleerde begrippen op een correcte en zinvolle manier ingezet worden. Tevens weet de student(e) aan welke eisen een wetenschappelijke interpretatie van literaire teksten voldoet, en heeft hij of zij kennis van de aspecten van de tekstgerichte, interpretatieve literatuurwetenschap.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast bedraagt 140 uur:

  • 28 uur werkgroep

  • 50 uur zelfstudie ter voorbereiding op werkgroep

  • 30 uur werkstuk

  • 32 uur voorbereiden tentamen

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (50%)

  • Werkstuk (50%)

  • Wekelijkse opdrachten (‘Aan verplichting voldaan’)

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde tussen de toetsen, waarbij voor alle onderdelen het cijfer minstens een 5,5 moet zijn.

Zowel het schriftelijke werkstuk alsmede het schriftelijke tentamen mogen worden herkanst.

Blackboard

Er is eenBlackboard aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

Theorie:
– Erica van Boven en Gillis Dorleijn, _Literair Mechaniek: Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten_,Couthino, Bussum 2013 (herziene druk)
– Bart Vervaeck en Luc Herman, Vertelduivels: Handboek verhaalanalyse, Vantilt, Nijmegen, 2005

Poëzie en proza:
J.H. Leopold, Verzamelde verzen.
Martinus Nijhoff: Awater,
Vasalis: Parken en Woestijnen
Lucebert: apocrief/ de analphabetische naam.
Gerrit Kouwenaar, de reeks ‘weg/ verdwenen’. In: Gedichten 1948-1978.
Maarten van der Graaff: Vluchtautogedichten

  • Een selectie verhalen uit Joost Zwagerman (red.) _De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 100 verhalen_, Prometheus, Amsterdam 2010.

  • Nescio, De uitvreter, 1911, DBNL: http://www.dbnl.org/tekst/_gid001191101_01/_gid001191101_01_0002.php

  • Ferdinand Bordewijk, Karakter, Querido, Amsterdam 1936 (beschikbaar op DBNL)

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. In het tweede semester schrijven deze zich zelf in in de groep waarin ze in het eerste semester zijn ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator: b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen: Mevr. dr. E. Op de Beek

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.