Studiegids

nl en

Norm en taal

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In de maatschappij bestaat veel aandacht voor taalkwesties: veel mensen hebben ideeën over goed en fout taalgebruik, ergeren zich aan spelfouten, en ook aan nieuwe woorden of in hun ogen betreurenswaardige veranderingen als het gebruik van hun als onderwerp. Waar komen al die oordelen vandaan? Taalverandering is geen taalverloedering; dat is evident voor taalkundigen, maar niet voor taalgebruikers. Zeer verhelderend kan het daarbij zijn, taal op te vatten als een stelsel van normen, met communicatie als hoogste taalnorm. En een taalverandering te zien als een taalnormverandering. Zijn ook taaladviezen aan verandering onderhevig? En waarom denken we eigenlijk over taal in termen van goed en fout? De algemene vragen komen in dit college aan de orde door de bespreking van een aantal actuele taalkwesties, op drie verschillende niveaus: dat van klank/uitspraak & spelling, dat van semantiek & syntaxis, en dat van tekstgehelen.

Leerdoelen

 • Je kunt een beredeneerd standpunt innemen in actuele taalkwesties en taalergernissen.

 • Je kunt onderscheid maken tussen natuurlijk verworven normen en normen zoals die worden aangeleerd door instructie.

 • Je kunt reflecteren op de rol van de neerlandicus/taalkundige in het maatschappelijk debat over taalnormen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur

 • College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • Literatuurstudie en opdrachten: 13 × 5 uur = 65 uur

 • Voorbereiding presentatie = 9 uur.

 • Literatuurstudie en voorbereiding tentamen: 38 uur

 • Tentamen: 2 uur

Toetsing

 • Actieve deelname en een presentatie die met een voldoende wordt beoordeeld (10%). Voor wie drie of meer keer verzuimt, vervalt dit deelcijfer.

 • Schriftelijk tentamen (90%) waarvoor minimaal een 5,5 moet worden behaald.

Herkansing

 • Alleen het schriftelijk tentamen kan worden herkanst.

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

Er hoort geen handboek bij dit college. De collegestof bestaat uit artikelen die waar mogelijk beschikbaar worden gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dhr. Dr. G.J. Rutten of dhr. Dr. R.J.U. Boogaart

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604.
Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.