Studiegids

nl en

Stilistiek

Vak
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Is stijl meer dan de versiering (ornatus) van een gedachte? Welke stijlmiddelen zitten er in de gereedschapskist van schrijvers als Hooft, Vondel, Cats, Elsschot, Voskuil en Achterberg? Hoe kunnen we het werk van Van der Heijden en Voskuil stilistisch typeren?

Dit college biedt een kennismaking met enkele belangrijke stijlopvattingen en -benaderingen: stijl door en voor taalkundigen, letterkundigen en taalbeheersers verklaard. Studenten leren stijlverschillen en hun effecten te analyseren in uiteenlopende tekstsoorten (literair en zakelijk) uit uiteenlopende periodes (van de Renaissance tot de eenentwintigste eeuw) en media (boeken, tijdschriften, kranten, rapporten, speeches, brieven). Ook oefenen de studenten hun eigen, productieve stilistische vaardigheden. Voor een deel van de werkcolleges zullen de deelnemers namelijk stijladviezen toepassen en pastiches maken. De slotopdracht is het schrijven van een column.

Leerdoelen

 • Het vergroten van kennis van en inzicht in enkele belangrijke stijlopvattingen en -benaderingen op het gebied van taalkunde, historische en moderne letterkunde en taalbeheersing.

 • Het vergroten van vaardigheden in het analyseren van stijlverschillen en hun effecten in uiteenlopende tekstsoorten (literair en zakelijk) uit uiteenlopende periodes (van de zeventiende tot de eenentwintigste eeuw).

 • Het vergroten van de productieve vaardigheid in het toepassen van stijladviezen en het schrijven van een column.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur

 • College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • Huiswerkopdrachten: 13 × 3 uur = 39 uur

 • Tentamen + tentamenvoorbeiding: 35 uur

 • Opdrachten : 40 uur

Toetsing

 • Het tentamen bepaalt voor 60% het eindcijfer.

 • De vier opdrachten tellen elk voor 10% mee voor het eindcijfer.

 • Het niet inleveren van een verplichte opdracht betekent een 1 voor dat onderdeel.

Herkansing

 • Het tentamen moet worden herkanst als de student minder dan een 5,5 heeft gehaald.

 • De vier opdrachten kunnen niet worden herkanst.

 • Een eindcijfer na herkansing lager dan een 5,5 betekent dat het gehele vak (inclusief opdrachten) overgedaan moet worden.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Peter Burger en Jaap de Jong, Handboek Stijl. Adviezen voor aantrekkelijke teksten. 2e herz. dr. Den Haag:: Wolters-Noordhoff, 2009.

 • Diverse artikelen en materialen worden op Blackboard geplaatst

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen: Dr. M. van Leeuwen tel. 071 527 2073

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

De docenten zullen vanuit hun eigen discipline onderwerpen en benaderingen van de stilistiek behandelen en illustreren in de hoorcolleges. In de parallel lopende werkcolleges wordt de theorie geconcretiseerd en worden analyse- en schrijfopgaven besproken. Aan het eind van de colleges schrijven én analyseren de studenten, als kroon op het vak stilistiek, een column.