Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Europees Publiekrecht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Inhoudelijk: geen (open voor iedere derdejaarsstudent); taalkennis: Engels.

Beschrijving

Dit vak vindt aansluiting bij het onderzoeksprogramma recht, bestuur, ontwikkeling.
De hoorcolleges bieden een overzicht van enkele Westerse publiekrechtelijke tradities van de Middeleeuwen tot de Europese Unie: in het bijzonder komen de Duits-, Engels- en Franstalige territoria, alsook de Nederlanden, in een historisch-vergelijkend perspectief aan de orde. De supra-regionale, c.q. de supranationale systemen en denkkaders worden eveneens vermeld, teneinde een band te leggen tussen de verschillende particuliere Europese rechtsontwikkelingen. Met dit algemene deel wordt in de eerste plaats beoogd (afgezien van het verstrekken van elementaire historische basisinformatie) u bewust te maken van de manier waarop de diverse nationale tradities vandaag nog in de verschillende landen en in de Europese integratie van invloed zijn.
De werkcolleges behandelen enkele capita selecta van het internationaal publiekrecht, die weliswaar betrekking hebben op fundamentele aspecten van de ontwikkeling van de internationale betrekkingen en van het internationaal recht, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de internationale gemeenschap.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Met dit vak wordt beoogd u naast de kennis van, ook inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van vooral Europese publiekrechtelijke ontwikkelingen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U bent in staat om de huidige Europese ontwikkeling en enkele moderne leerstukken op gebied van het staatsrecht en internationale recht in historisch-vergelijkend perspectief te zien.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

 • 5× 2 uur per week hoorcolleges

 • 5× 2 uur per week werkcolleges

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen. Dit tentamen en het hertentamen worden dit studiejaar bij wijze van eenmalige uitzondering zowel in het Engels als in het Nederlands afgenomen.

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur/reader

 • Voor het algemeen deel (vergelijkende constitutionele geschiedenis) is een reader op de reprodienst verkrijgbaar (opgelet: een nieuwe versie komt uit in 2015). Voor het deel geschiedenis van het internationaal recht wordt de documentatie via Backboard verspreid.

Aanmelden

De inschrijving verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. Alain Wijffels

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B 3.38

 • Spreekuur: volgens afspraak

 • E-mail: a.a.wijffels@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Historische ontwikkeling van het recht

 • Kamernummer secretariaat: B 3.30

 • Openingstijden: maandag en donderdag 9.00 – 15.00 uur en dinsdag 9.00 – 13.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7442

 • E-mail: historischeontwikkeling@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.