Studiegids

nl en

Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Ten minste één van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht gehaald, en voor het andere vak ten minste een vier en voor het vak Onderneming en recht ten minste een vier.

Beschrijving

Aan de hand van de wet, literatuur en jurisprudentie wordt de organisatie en doelstelling behandeld van de kapitaalvennootschappen (NV en BV) en een aantal andere rechtspersonen (stichting, vereniging, coöperatie), alsmede van de verschillende soorten personenvennootschappen. Hierbij wordt ook ingegaan op wijzigingen van de organisatie zoals statutenwijziging, omzetting, fusie en ontbinding en de rol van de notaris hierbij. Vanzelfsprekend gaat de aandacht ook uit naar voorgestelde wetswijzigingen en naar het Europese recht, dat ten grondslag ligt aan een aantal nieuwe rechtsvormen en ook anderszins zijn invloed uitoefent.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het vennootschaps- en rechtspersonenrecht, mede bezien vanuit het perspectief van de centrale rol van de notaris, zoals in het kader van vragen omtrent de oprichting van rechtspersonen, de inhoud en wijziging van statuten, de overdracht van aandelen en de geldige vertegenwoordiging van rechtspersonen (en personenvennootschappen, niet zijnde rechtspersonen). De student leert tevens om de reeds verworven kennis van het burgerlijk recht toe te passen op de verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke aspecten van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U hebt grondige kennis van en inzicht in het (geldend) vennootschaps- en rechtspersonenrecht en bent in staat hierop betrekking hebbende juridische vraagstukken aan de hand van jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en – zowel mondeling als schriftelijk – juridisch gefundeerd te beantwoorden.

 • U hebt grondige kennis van en inzicht in de systematiek en de dragende beginselen van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht.

 • U bent in staat zelfstandig nieuwe jurisprudentie en wetgeving, alsmede nieuwe Europeesrechtelijke ontwikkelingen te begrijpen, te analyseren en juridisch te duiden.

 • U bent in staat te reflecteren op de rol van de notaris binnen het vennootschaps- en rechtspersonenrecht.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur per week: 2 maal per week gedurende veertien weken (met uitzondering van drie werkcolleges).

 • Namen docenten: Prof. Mr. D.F.M.M. Zaman, mr. V.A.E.M. Meijers, mr. T.H. Sikkema.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur per week: 1 maal gedurende 3 weken (totaal 3); ook de hoorcolleges hebben veelal een interactief karakter.

 • Namen docenten: zie hoorcolleges

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Het grondig voorbereiden van de vragen en de casuïstiek die in het werkboek is opgenomen.

Andere onderwijsvorm(en)
Omschrijving: (Gestructureerde) zelfstudie.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, een werkboek of syllabus en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, laatste druk.

 • Dijk/Van der Ploeg, Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, laatste druk.

 • Mohr/Meijers, Van personenvennootschappen, laatste druk

 • Model-aktenbundel te bestellen via readeronline.

 • In verband met actuele ontwikkelingen nader vast te stellen literatuur; bekendmaking via Blackboard .

Werkboek (indien geen syllabus)
Via Blackboard.

Syllabus:
De docenten kunnen besluiten gebruik te maken van een syllabus. Indien dit het geval is, zal op Blackboard voorafgaand aan de collegereeks hiervan tijdig melding worden gemaakt.
Bestellen via readeronline.

Aanbevolen studiemateriaal
V.A.E.M. Meijers, Handboek handelsregister, Deventer: Kluwer, laatste druk, hoofdstukken 3 en 4.

Aanmelden

Geen inschrijving voor onderwijs, wel (via uSis) voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. T.H. Sikkema

 • Werkadres: KOG C 2.15

 • Bereikbaarheid: via e-mail (dagelijks)

 • Telefoon: 071 – 527 7880 / 7353

 • E-mail: t.h.sikkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Van der Kwartel)

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.