Studiegids

nl en

Huwelijksvermogensrecht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Tenminste één van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht dient te zijn gehaald, en voor het andere vak dient tenminste een vier te zijn gehaald.

Beschrijving

Het huwelijksvermogensrecht is het recht dat betrekking heeft op de vermogensrechtelijke relaties tussen echtgenoten en geregistreerde partners. In het vak wordt ook aandacht besteed aan de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen samenwoners. Vragen die bij dit vak aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: wie is eigenaar van een bepaalde zaak, mag een echtgenoot de echtelijke woning aan een ander verkopen en leveren en hoe moet na een echtscheiding het aanwezige vermogen tussen de ex-echtgenoten worden verdeeld of verrekend? Niet-vermogensrechtelijke vragen zoals over het gezag over de kinderen komen in dit vak niet aan de orde. Deze vragen maken deel uit van het vak Personen- en familierecht. Het huwelijksvermogensrecht maakt onderdeel uit van het burgerlijk recht. Vele leerstukken uit het verbintenissenrecht en het goederenrecht spelen een belangrijke rol. Denk hierbij onder andere aan: uitleg van overeenkomsten, beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, directe leveringsleer, zaaksvervanging, en gemeenschap. In het vak wordt aandacht besteed aan de taak die de notaris heeft bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten en aan zijn rol bij de afwikkeling van de vermogensrechtelijke betrekkingen bij de beëindiging van de relatie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het huwelijksvermogensrecht, dat wil zeggen het gedeelte van het recht dat zich bezig houdt met de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap en het ongehuwd samenwonen.

Deze rechtsgebieden worden mede benaderd vanuit het perspectief van de centrale rol van de notaris bij het opstellen van akten van huwelijkse voorwaarden, van partnerschapsvoorwaarden, van akten van verdeling en van samenlevingscontracten. Ook wordt aandacht besteed aan de door de notaris te onderkennen vermogensrechtelijke aspecten bij transacties met betrekking tot onroerende zaken en transacties waarbij een onderneming is betrokken.
De student leert om de reeds verworven kennis van het burgerlijk recht toe te passen op de verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke aspecten van het huwelijksvermogensrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1.U heeft kennis van en inzicht in het huwelijksvermogensrecht alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.
2.U bent vertrouwd met de grondslagen en beginselen van het onroerend goedrecht en heeft besef van de eigen aard van de rechtsbeoefening door de notaris alsmede van de rol die de notaris in het rechtsverkeer met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht behoort te spelen.
3.U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op (ontwerp)wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het huwelijksvermogensrecht en u heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het huwelijksvermogensrecht zich ontwikkelt en manifesteert.
4.U bent in staat om juridische teksten op het gebied van het huwelijksvermogensrecht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, te begrijpen en te analyseren.
5.U bent in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en juridisch gefundeerd te beantwoorden.
6.U bent in staat om gekozen juridische oplossingen schriftelijk vorm te geven.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: Gedurende 12 weken twee maal per week hoorcollege

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en mr. L.M. de Hoog

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van in syllabus opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: Gedurende de cursus wordt drie maal een werkcollege gegeven

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en mr. L.M. de Hoog

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig voorbereiden van de vragen en de casuïstiek die in syllabus is opgenomen

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de syllabus en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • De Bruin/Huijgen/Reinhartz, Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht, laatste druk.

 • Huijgen/Nuytink/Verstappen/Wortmann, Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, laatste druk.

 • Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, Goederenrecht, laatste druk

 • Eventueel in verband met de actualiteit nader via Blackboard bekend te maken studiestof.

Syllabus:
Syllabus huwelijksvermogensrecht (In de syllabus zijn de vraagstukken voor de werkcolleges en aanvullende literatuur, jurisprudentie en/of recente (ontwerp) wetgeving opgenomen).

De syllabus Huwelijksvermogensrecht is naar verwachting eind augustus te verkrijgen. Bestellen via readeronline.

Reader:
Modelakten laatste versie. Bestellen via readeronline.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt aangegeven op Blackboard.

Aanmelden

Geen inschrijving voor werkgroepen, wel voor tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: L.M. de Hoog

 • Werkadres: KOG, kamer C 2.15

 • Bereikbaarheid: Per mail.

 • Telefoon: 071 – 527 7353 / 7880

 • E-mail: l.m.de.hoog@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notariële vakken

 • Kamernummer secretariaat: B2.41

 • Openingstijden: Dagelijks van 09.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.