Studiegids

nl en

Bachelor Scriptieseminar

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Het scriptieseminar is verplicht voor alle bachelorstudenten Latijns-Amerikastudies die gaan werken aan hun BA-eindwerkstuk. Het seminar staat niet open voor andere studenten.

Beschrijving

Het scriptieseminar is een integraal onderdeel van de fase waarin het BA-eindwerkstuk wordt geschreven (10 EC in totaal). Het doel van het seminar is een bijdrage te leveren aan het produceren van een goed BA-eindwerkstuk in de tijd die daarvoor staat (280 uur) en in de periode die daarvoor is bedoeld (semester 2 van het derde studiejaar).
Voor het scriptieseminar zijn vijf bijeenkomsten gepland van elk 2 uur (zie collegerooster). Tijdens het seminar presenteren studenten elkaar hun voortgang en worden knelpunten in het proces besproken. Voor elke discipline is een apart college.
De docent van het scriptieseminar heeft de rol van procesbewaker en is (uitzonderingen daargelaten) niet de begeleider van het BA-eindwerkstuk. De student maakt met zijn/haar begeleider afspraken met betrekking tot de planning en begeleiding bij het schrijven van het eindwerkstuk. De afspraken betreffen de keuze van het onderwerp van het werkstuk en de fasering van het onderzoek.

Leerdoelen

Het doel van het scriptieseminar is een bijdrage te leveren aan verwezenlijking van de eindkwalificaties die zijn vastgelegd voor het BA-eindwerkstuk:
Een student die het BA-eindwerkstuk succesvol heeft afgerond is in staat om:
onder supervisie een werkplan voor het afstudeerwerkstuk te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren;
vakwetenschappelijke literatuur te selecteren en te verzamelen;
de in de opleiding verworven kennis en inzichten toe te passen bij het oplossen van problemen binnen het vakgebied;
zelfstandig een eigen standpunt te bepalen in een actuele wetenschappelijke discussie binnen de gekozen discipline;
onderzoeksresultaten ordelijk, helder, toegankelijk en met argumenten omkleed in een schriftelijk verslag vast te leggen.

Rooster

Zie Collegerooster LAS 2015-2016, BA LAS derde jaar.

Let op, er zijn voor dit college vier groepen:

  • 101: deze groep is bestemd voor studenten die hun scriptie schrijven in het eerste semester (docent Isla Monsalve).

  • 102: alle studenten Moderne Geschiedenis

  • 103: alle studenten Literatuur

  • 104: alle studenten Taalkunde

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor het seminar geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Bijwonen seminars: 10 uur

Toetsing

Het seminar kent geen formele toetsing. Wel zal elke student op elke bijeenkomst de daarvoor geplande activiteiten moeten hebben afgerond wil hij of zij een cijfer krijgen voor zijn/haar eindwerkstuk.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Nader te bepalen

Aanmelden

Aanmelden voor het seminar via uSis is verplicht. Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens
Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het Collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Relevante docent.

Opmerkingen

Niet van toepassing