Studiegids

nl en

Spaans Module 4

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is alleen voor hoofdvakstudenten.

Beschrijving

De cursus is gericht op het ontwikkelen van de taalvaardigheid op gevorderd niveau (B1-B2). Naast het trainen van de verschillende vaardigheden, is de cursus erop gericht de student dieper inzicht te verschaffen in de opbouw van geschreven teksten van verschillende aard. Veel aandacht zal worden besteed aan het oefenen in het aanbrengen van structuur in geschreven teksten, aan de selectie van de verschillende grammaticale opties en aan de keuze van het lexicon.

Het onderwijs in de schriftelijke taalvaardigheid wordt ondersteund door een practicumeis bestaande uit een aantal opdrachten die erop gericht zijn de leesvaardigheid en de schrijfvaardigheid te verhogen zodat de student een werkstuk kan schrijven. Sommige opdrachten worden tijdens de colleges gemaakt. Bij alle opdrachten wordt naast de grammaticale correctheid van het Spaans ook de coherentie van het geschreven stuk meegewogen. De mondelinge taalvaardigheid wordt geoefend in de vorm van een mondeling verslag van kleine opdrachten die thuis moeten worden voorbereid en discussies tijdens de werkcolleges.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding:
luisteren B1+, lezen B1+, spreken B1+ en schrijven B1+.

Rooster

Zie voor het Collegerooster de internetpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

werkcolleges en zelfstudie

Studielast

Totale studielast voor de cursus is 140 uur.
Uren die aan het volgen van college worden besteed: 6 uur per week gedurende blok 1 van het 1e semester en blok 3 van het 2e semester.

Toetsing

Berekening eindcijfer
schriftelijk tentamen 70%
mondeling 30%
Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de cijfers schriftelijk en mondeling. De afronding vindt plaats na berekening van het eindcijfer.
De afronding vindt plaats na berekening van het eindcijfer.

Schriftelijk
Het cijfer voor schriftelijk wordt bepaald aan de hand van 2 deeltoetsen.
deeltoets 1 vragen over teksten die in de colleges zijn behandeld of als zelfstudie zijn aangemerkt
deeltoets 2 vragen over een nieuwe tekst; vragen over teksten die in de colleges zijn behandeld of als zelfstudie zijn aangemerkt en vragen over de toepassing van grammaticale constructies, gebruik woordenschat en oefeningen met betrekking tot de schrijfvaardigheid
Het cijfer voor schriftelijk wordt berekend aan de hand van deeltoets 1 (25%) en deeltoets 2 (75%).

Nadere informatie over de inhoud van de deeltoetsen (mondeling en schriftelijk) wordt op BackBoard gepubliceerd.

Geldigheid cijfers
De cijfers van de deeltoetsen zijn geldig in het semester waarin zij zijn toegekend en het daarop aansluitende semester.

Herkansing schriftelijk en mondeling:
De herkansing (schriftelijk en mondeling) van Spaans module 4 vindt plaats aan het einde van het semester en omvat het gehele programma van de module.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, specificatie van normen en over aanwezigheidsplicht, planning deeltoetsen en herkansingen.

Literatuur

  • Syllabus schriftelijk en grammaticale oefeningen, verkrijgbaar bij het Studiepunt

  • Aanvullend materiaal voor de colleges wordt via BlackBoard bekend gemaakt

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem uSis. Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Drs. M.P. van der Velden-Rodríguez
Dr. A.I. Churampi

Opmerkingen

Op BlackBoard wordt het programma een week voor de aanvang van de colleges gepubliceerd. Daarin staat ook vermeld wat de eerste collegeweek moet worden voorbereid. Studenten dienen het eerste college te beschikken over de syllabus.

Aanwezigheidsplicht
Er bestaat een aanwezigheidsplicht voor alle colleges. Studenten mogen maximaal 6 cu. verzuimen, wanneer daarvoor een geldige reden wordt aangevoerd en de student(e) zich op tijd heeft afgemeld.
Studenten met een verzuim van meer dan 6 cu. worden niet meer tot de colleges toegelaten, maar mogen wel deelnemen aan de examens. Gemiste colleges dienen door zelfstudie te worden gecompenseerd.