Studiegids

nl en

Natievorming in Latijns-Amerika

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de natievorming van Latijns-Amerika vanaf de koloniale periode. Zowel de banden met het moederland tot aan de vooravond van de onafhankelijkheid als de verschillende periodes van natievorming die de regio sinds de onafhankelijkheid heeft gekend worden geanalyseerd. Zo komen achtereenvolgens de koloniale staat, de onafhankelijkheidsprocessen, de eerste fase van staats- en natievorming, van instabiliteit naar consolidatie en vervolgens de instorting van het oligarchisch model aan de orde. Daarna komen de twee belangrijkste staatsvormen: de corporatistische staat (vanaf 1930) en de neoliberale staat (beide met democratische en autoritaire regimes) aan de orde. De nadruk ligt op de wisselwerking tussen economische, politieke, sociale en culturele factoren binnen de verschillende fases van natievorming. De cursus heeft bovendien als doelstelling de studenten kennis te laten maken met academische methodes van analyse en onderzoek met betrekking tot de Latijns-Amerikaanse realiteit.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden (mondelinge presentatievaardigheden) die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

 1. Het verwerven van kennis en inzicht in de Latijns-Amerikaanse natievorming en tevens in de economische en politieke ontwikkeling van Latijns-Amerika in relatie met de verschillende staatsvormen.
  1. Het leren herkennen van historische periodes van sociaaleconomische en politieke veranderingen in Latijns-Amerika.
  2. Het identificeren van de discursieve evolutie van de natievorming in Latijns-Amerika.
  3. Het doen van een wetenschappelijk bibliografisch onderzoek met interactieve presentaties.

Rooster

Collegerooster
Dinsdag 11.00-13.00 uur
Donderdag 11.00-13.00 uur

Onderwijsvorm

De cursus bestaat voor de helft uit hoorcolleges; de andere helft bestaat uit werkcolleges (technieken van bibliografisch onderzoek, individuele literatuuranalyse en mondelinge presentaties van studenten).

Studielast

5 ECTS = 140 uur in totaal

 • Uren die aan het volgen van colleges worden besteed: 24 uur

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 32 uur

 • Tijd voor het maken van opdrachten: 25 uur

 • Tijd voor het schrijven van een werkstuk: 30 uur

 • Tijd voor het voorbereiding van tentamen: 23 uur

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Mondelinge Presentatievaardigheden: 6 uur
Deze worden verzorgd door het EAV en zijn apart ingeroosterd. Zie: Academische Vaardigheden.

Toetsing

De toetsing bestaat uit een schriftelijk tentamen en een bibliografisch rapport over een specifiek thema. Het rapport zal telkens door twee studenten samen worden voorbereid en bestaat uit twee gedeeltes:

A. Een presentatie van 10 minuten (elk 5 minuten per student).
Het cijfer voor de presentatie is gelijk aan 25% van het eindcijfer.
De aspecten die geëvalueerd worden zijn:

 • duidelijkheid van de uiteenzetting

 • relevantie van het gekozen thema met betrekking tot natievorming

 • geschiktheid van de sleutelwoorden

 • capaciteit om het onderwerp kort te presenteren.

B. Een bibliografisch rapport. Dit is een document van minimaal 8 en maximaal 10 bladzijden, met een selectie van specifieke wetenschappelijke bibliografische bronnen (boeken, artikelen, scripties, dissertaties) gerelateerd aan het gekozen thema van de presentatie.
De score van het bibliografische verslag is gelijk aan 35% van het eindcijfer.
De aspecten die geëvalueerd worden zijn:

 • coherentie en duidelijkheid van schrijven

 • kwaliteit en kwantiteit van de verzamelde bronnen

 • geschikt gebruik van het APA systeem

 • formele presentatie van de tekst.

C. Een schriftelijk tentamen met enkele essayvragen, dat gelijk is aan 40% van het eindcijfer. De aspecten die geëvalueerd worden zijn:

 • coherentie en duidelijkheid van schrijven

 • kwaliteit van de inhoud en argumentatie

 • redactie in academische taal

 • capaciteit tot synthese.

Herkansing vindt plaats indien het cijfer van het tentamen lager is dan 6,0. De herkansing bestaat uit een mondeling tentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (bibliografie en PowerPoint presentatie van elke sessie), methodologische indicaties en instructies, specifieke informatie over elk college, de indeling van de opdrachten en het eindwerkstuk (bibliografisch rapport).

Literatuur

Verplicht:
KEEN, Benjamin & HAYNES, Keith (2013). A History of Latin America. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 9th ed.

Complementaire literatuur:
ANDERSON, Benedict (1996). Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Londen: Verso.
BAUMANN, Gerd (1994). The Multicultural Riddle: Rethinking National, Ethnic and Religious Identities (Zones of Religion). Londen: Roudledge.
BAUMANN, Gerd & GINGRICH, Andre (2004). Grammars of identity/alterity: a structural approach. New York: Berghahn Books.
Daarnaast ook complementaire literatuur voor specifieke onderwerpen van presentaties en bibliografisch rapport (minimaal 20 specifieke bibliografische verwijzingen).

Ook aanvullende artikelen via blackboard.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. P.A. Isla Monsalve
Telefoon: +31 (0)71 527 2061.

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. De studenten mogen maximaal 3 colleges missen. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.