Studiegids

nl en

Gezinspedagogiek

Vak
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit onderdeel wordt de ontwikkeling van het kind in het gezin bestudeerd, en de vraag of en hoe die ontwikkeling door ouders, door andere opvoeders en bijvoorbeeld door leeftijdgenoten wordt beïnvloed of misschien vooral genetisch is vastgelegd. De nadruk ligt op ‘normale’ kinderen in doorsnee gezinnen. Met welke onderzoeksdesigns kan men inzicht krijgen in de invloed van genetische bagage van kinderen en van hun omgeving en wat hebben dergelijke studies tot nu toe laten zien?

Tevens wordt aan de hand van het boek van Sarah Hrdy aandacht geschonken aan de zorg voor kinderen vanuit een evolutionair perspectief. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de manieren waarop mensen, (mens-)apen en andere diersoorten zorgen voor het nageslacht en hoe kunnen we deze bevindingen verklaren?

Leerdoelen

Eindtermen

1. Vakinhoud

1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

2. Methoden en technieken van onderzoek

2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

3. Academische Vaardigheden

3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

4. Professioneel Gedrag

4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges. De literatuur wordt toegelicht en er wordt verdieping en verbreding gegeven aan de hand van wetenschappelijke artikelen.

Toetsing

De toets van het vak Gezinspedagogiek bestaat uit twee deeltentamens: deeltoets A vindt plaats op 18 december 2015 en deeltoets B op 25 januari 2016. De herkansing van deeltoets A en deeltoets B vindt plaats op 7 maart 2016. Je kunt dan of deel A, of deel B, of beide delen herkansen.

Omdat het vak qua inhoud en toetsing veranderd is ten opzichte van vorig jaar is het niet mogelijk om behaalde resultaten van vorig jaar mee te nemen naar dit jaar. Wie het vak vorig jaar niet gehaald heeft, zal dit jaar aan beide deeltoetsen moeten deelnemen. Voor beide deeltoetsen dient tenminste een 5.0 te worden gehaald om een eindcijfer voor het vak te kunnen behalen. Het eindcijfer wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.49 worden afgerond naar een 6). De resultaten van deeltoets A en B tellen elk mee voor 50%.

Blackboard

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Blackboard verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

  • Clarke-Stewart, A., & Dunn, J. (2006). Families count: Effects on child and adolescent development. New York: Cambridge University Press.

  • Hrdy, S.B. (2009). Mothers and Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understanding. Cambridge: Harvard University Press.

  • Boek en Engelstalige artikelen worden via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Met algemene vragen over het vak Gezinspedagogiek kunt u terecht bij Dr. L. van Rosmalen