Studiegids

nl en

Onderzoekspracticum 2

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 en van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2.

Beschrijving

In dit onderdeel worden diverse statistische analysetechnieken besproken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan diverse onderzoeksopzetten en leren studenten sociaal wetenschappelijke artikelen beoordelen op de gebruikte methoden en technieken.

Methoden & technieken: experimentele proefopzetten en quasi-experimentele onderzoeksopzetten.
Statistiek: statistische toetsen voor verschillen tussen twee of meer steekproeven, zowel parametrische als niet-parametrische varianten en een inleiding in enkele multivariate analysemethoden (twee-weg-variantieanalyse en multipele regressie). Kennismaking met effectgrootte.

Kritische bespreking en analyse van onderzoeksartikelen betreffende pedagogische vraagstellingen en de daarin gebruikte methoden van onderzoek en data-analyse

Leerdoelen

Van de studenten wordt verwacht dat zij na afloop van het Onderzoekspracticum als geheel (dus met inbegrip van de stof van Onderzoekspracticum 1 uit het eerste jaar) kennis en inzicht hebben verworven met betrekking tot:

  • het verloop van het onderzoeksproces;

  • de bij kwantitatief onderzoek te gebruiken methoden en technieken (inclusief dataverzameling);

  • elementaire statistische begrippen en toepassingen, zowel op het gebied van de beschrijvende als de toetsende statistiek;

  • enige vaardigheid hebben in het onderzoekbaar maken en operationaliseren van sociaal-wetenschappelijke problemen;

  • in staat zijn een sociaal-wetenschappelijk artikel te beoordelen op methodologische, technische en statistische aspecten.

Eindtermen

2. Methoden en technieken van onderzoek

2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

3. Academische Vaardigheden

3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.

4. Professioneel Gedrag

4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
4.3 Is in staat om het eigen leerproces te sturen.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en praktijkcolleges, waarin op de stof en eventuele problemen wordt ingegaan. Werkgroepen (deelname niet verplicht) waarin praktische oefeningen over de bestudeerde stof worden besproken. Twee computerpractica als vervolg op de cursus SPSS en ter voorbereiding op het bachelorproject van het derde jaar.

Toetsing

Eén schriftelijk tentamen met zowel open als gesloten vragen.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Moore, D. S., McCabe, G. P., & Craig, B. (2014, 8th revised edition). Introduction to the practice of statistics. New York: Freeman. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum I.

  • Linting, M. (2012, 2nd edition) (Compiler). Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Harlow, UK: Pearson Custom Publishing. Dit boek is samengesteld uit hoofdstukken uit Introduction to behavioral research methods (6th edition) van M.R. Leary en Take a look: Observation and portfolio assessment in childhood research van S. Martin, aangevuld met extra materiaal. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het eerstejaarsvak Onderzoekspracticum 1.

  • Syllabus Onderzoekspracticum 2. Kwantitatieve Methoden. (Centrale Servicedesk).

  • Eventueel benodigde artikelen worden t.z.t. op Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Dr. J.R. van Ginkel: vijf dagen per week per email bereikbaar, eventueel op persoonlijke afspraak (kamer 4B19).