Studiegids

nl en

De Great Divergence: welvaart, levensstandaard en consumptie in een globaliserende wereld, 1750-1914

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De oorsprong van de Great Divergence ligt, met de Rise of the West vóór de achttiende eeuw, maar de verschillen tussen Oost en West worden vanaf 1800 snel groter. Het westen maakt de overgang naar moderne economische groei, ontsnapt aan de armoede die tot dan toe, en elders dan nog steeds, de ‘normale’ toestand is en bereikt een levensstandaard die hoger ligt dan waar ook ter wereld. In de lange negentiende eeuw manifesteert de kloof tussen arm en rijk zich in alle hevigheid.
In dit werkcollege richten we ons op de betekenis van de Great Divergence. Waarin kwam de economische kloof tot uiting en wat waren de gevolgen voor welvaart, levensstandaard, consumptie? We bestuderen deze onderwerpen vanuit een globaal perspectief. Hoe scherp was de scheidslijn tussen ‘West’ versus ‘the Rest’ eigenlijk? Welke verschillen bestonden er tussen verschillende regio’s in Europa (de Little Divergence) en tussen het Westen en Azie?
We besteden aandacht aan historiografische ontwikkelingen en methodologische kwesties: Hoe ontwikkelde het debat over welvaart en levensstandaard zich in de afgelopen decennia? Hoe meten we welvaart en levensstandaard? Hoe gaan we om met vergelijkend onderzoek? Na een introductie op het onderwerp verdiepen we ons aan de hand van literatuur in verschillende thema’s. Studenten verrichten zelfstandig literatuuronderzoek naar een zelfgekozen onderwerp, houden een referaat en schrijven een werkstuk.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van 1.) Economische Geschiedenis: de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd, de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief, en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw; ofwel 2.) Sociale Geschiedenis: verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie; verplaatsing van mensen, goederen en ideeën; verbanden tussen mensen (individueel en collectief), bedrijven, staten en (internationale) organisaties (inclusief kerken) vanaf 1600. Inzicht daarin wordt gebruikt om hedendaagse gebeurtenissen en ontwikkelingen te verklaren
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel
  1. kennis en inzicht in de gevolgen van economische ontwikkelingen in de periode 1750-1914 en in de historische debatten daarover

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur

 • Bijeenkomsten 2 uur x 13 weken = 26 uur

 • Leeswerk plus materiaal zoeken voor werkstuk: 64 uur

 • Bijeenkomsten voorbereiden (incl. enkele keren KAVV maken): 60 uur

 • Materiaal bestuderen: 50 uur

 • voorbereiden referaat = 10 uur

 • werkstuk schrijven = 70 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 4a-e, 6-8

 • Referaat, participatie en schriftelijke literatuuropdrachten KAVV
  Getoetste leerdoelen: 1, 2, 3a-d, 4a-d, 5, 6-8

KAVV= “Kerncitaat, Argument, Verband en Vraag”, 1 A4 literatuursamenvatting.

Weging
Werkstuk: 80%
Referaat, participatie en schriftelijke literatuuropdrachten KAVV: 20%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat alle onderdelen voldoende moet zijn.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Literatuurlijst

 • Suggesties voor onderwerpen

 • Links naar relevante websites

 • Plaatsen van opdrachten

 • Voor het inleveren en delen van de schriftelijke opdrachten die studenten maken over de gelezen literatuur

Literatuur

 • De lijst met te lezen artikelen en delen van boeken wordt bij aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Opmerkingen

Dit werkcollege is goed te volgen in combinatie met het hoorcollege Economische Geschiedenis Rise of the West. Ter afsluiting van beide colleges zullen de studenten van het werkcollege The Great Divergence hun resultaten presenteren in een mini-conferentie waaraan beide groepen deelnemen.

Contact

mw. Dr. A. Schmidt