Studiegids

nl en

Morele kwesties in de Nederlandse politiek

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beide BA-werkcolleges behaald, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

Beschrijving

Abortus, euthanasie, dienstweigering, prostitutie, het homohuwelijk of stamcelonderzoek. Het zijn allen voorbeelden van morele kwesties die in Nederland in de loop der jaren onderwerp zijn geweest van politieke discussies. In dit college gaan we nader kijken naar dit soort kwesties, het publieke debat daarover en de manier waarop ze in de landelijke politiek worden behandeld. Aandachtspunten die daarbij aan de orde komen zijn de manier waarop dit soort morele kwesties op de politieke agenda komen, de rol (zowel voortstuwend als behoudend) van politieke partijen daarbij, de manier waarop de besluitvorming hierover uiteindelijk vorm krijgt, en de verschuivingen in de verhouding tussen de overheid en de burger die zich daarbij manifesteren.
Het grootste deel van de aandacht zal uitgaan naar de na-oorlogse periode, maar voor een aantal morele kwesties zal het debat tot in de negentiende-eeuw worden teruggevoerd. Voor het eigen onderzoek wordt een deelonderwerp gekozen dat aan de hand van primaire bronnen wordt bestudeerd. Denk daarbij onder meer aan krantenartikelen, beeldmateriaal, kamerverslagen en beleidsstukken, archiefmateriaal van drukkingsgroepen, foto’s, affiches, en voor meer recente deelstudies eventueel ook eigen interviews.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van
   primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap
  1. kennis van de politieke cultuur en identiteit van Nederland

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus is 280 uur:

 • het volgen van college 2 uur p.w. x 12 weken = 24 uur

 • ca. 40 uur verplichte literatuur

 • ca. 36 uur opdrachten

 • ca. 180 uur werkstuk, inclusief opzet, eerste versie, presentatie in college, en definitieve versie

Toetsing

 • Werkstuk (7200 woorden incl. noten en bibliografie, gebaseerd op primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-9

 • Opdracht(en)
  Getoetste leerdoelen: 2c, 3-5, 7-9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 2a-d, 7-9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 2d, 6

Weging
Werkstuk: 70%
Opdrachten, mondelinge presentatie en participatie: 30%

Wat betreft de weging verder het volgende:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de eis dat het werkstuk voldoende moet zijn om de cursus met een voldoende te kunnen afronden.

Herkansing
Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden herkanst worden. Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het delen van bronnen en literatuur, informatie en communicatie.

Literatuur

 • Wordt later bekend gemaakt

Aanmelden

via uSis.

Contact

mw. Dr. N.K. Beyens