Studiegids

nl en

Selling War in America: overheidspropaganda en de rol van de media van de Spaans-Amerikaanse oorlog tot en met de War on Terror

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In dit werkcollege bestuderen we hoe Amerikaanse regeringen in de lange twintigste eeuw oorlogsinspanningen aan de eigen bevolking probeerden te ‘verkopen’. We beginnen met de Spaans-Amerikaanse oorlog van 1898, behandelen verder ondermeer de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Korea-Oorlog en die in Vietnam om te eindigen met de War on Terror (2002-2008). Hoe belangrijk is de legitimering van militaire acties in een liberale democratie? Met behulp van welke argumenten trachtten Amerikaanse regeringen hun oorlogen in eigen land te rechtvaardigen? Welke rol speelde het Amerikaanse idee van exceptionalisme hierin? Welke middelen werden er gebruikt om het formele overheidsnarratief aan de man te brengen? In dit werkcollege zullen we onder andere kijken naar het gebruik van propagandaposters en documentaire films en bestuderen we de rol van zaken als ‘framing’, ‘spinning’ en ‘perception management’.

Maar ook: wat is propaganda eigenlijk en hoe verhield het zich tot het idee van vrijheid en democratie in de Verenigde Staten – een land waar deze idealen niet alleen nauw worden verbonden aan de nationale identiteit, maar zelfs worden aangedragen als een motivatie om ten strijde te trekken? Welke tegenkrachten staken de kop op tegen de door de overheid uitgedragen boodschap? Wat was de rol van de media, de zogenaamde ‘vierde macht’, in de diverse legitimatieprocessen? Stelden journalisten zich op als kritische waakhonden of juist als meegaande schoothondjes? Hoe vrij was de Amerikaanse pers tijdens verschillende oorlogen en hoe probeerden Amerikaanse regeringen de media te bespelen of te managen? Welke gevolgen hadden nieuwe technologische ontwikkelingen in de communicatie op het legitimeringsproces? De Vietnamoorlog was bijvoorbeeld de eerste oorlog waarvan beelden via de televisie de huiskamers van Amerikaanse burgers binnenkwamen. Welk effect had de overgang naar een massale beeldcultuur op de binnenlandse ‘battle for hearts and minds’? Tijdens de werkcolleges zal aan de hand van concrete voorbeelden worden ingegaan op bovenstaande vragen.

Leerdoelen

Collegespecifieke leerdoelen:
De student heeft:

 • Kennis van en inzicht in de rol van propaganda in de Verenigde Staten ten tijde van diverse oorlogen in de lange twintigste eeuw en de geschiedschrijving hierover.

 • Kennis van en inzicht in de macht van en de verhouding tussen politieke instituties en de media in de Verenigde Staten , in the bijzonder ten tijde van diverse oorlogen in de lange twintigste eeuw en de geschiedschrijving hierover.

 • Kennis van relevante concepten uit de communicatiewetenchappen waaronder ‘framing’, ‘spinning’ en ‘perception management’ en de toepassing hiervan in historisch onderzoek.

De student kan:

 • een gezamenlijke literatuuropdracht succesvol uitvoeren en mondeling presenteren

 • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd

 • een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij

  • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen
  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken
  • een wetenschappelijk debat analyseren
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, daarbij

  • een realistische planning hanteren
  • een probleemstelling en deelvragen formuleren
  • een beargumenteerde conclusie formuleren
  • feedback geven en ontvangen
  • aanwijzingen van de docent verwerken

De Student heeft:

 • Kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van het hoofdonderdeel Algemene Geschiedenis: de ontwikkeling en rol van politieke instituties, in het bijzonder hun relatie tot de media, de zogenaamde ‘vierde macht’.

 • Kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de subspecialisatie Amerikaanse Geschiedenis: Kennis van en inzicht in de rol van het idee van exceptionalisme in de Amerikaanse geschiedenis en buitenlandse politiek.

 • Kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel

 • Kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus bedraagt 280 uur:

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

 • tijd voor het maken van de groepsopdracht: 12 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 90 uur

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief het verzamelen en bestuderen van literatuur inclusief en een referaat): 150 uur

Toetsing

Via:

 • Participatie tijdens bijeenkomsten: 10% (kennis en inzicht, inclusief in de historiografie van het onderwerp en de geschiedtheoretische aspecten daarvan + feedback geven en ontvangen)

 • Groepspresentatie resultaten van gezamenlijke literatuuropdracht: 10% (samenwerking, vakliteratuur zoeken, probleemstelling formuleren, mondeling verslag van onderzoek)

 • Referaat: 20% (mondeling verslag van onderzoek)

 • Eindwerkstuk van maximaal 6000 woorden: 60% (een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren + kennis en inzicht in kernbegrippen en onderzoeksmethoden, een probleemgestuurd werkstuk schrijven)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden herkanst worden.
Voor het werkstuk staat de herkansingsdeadline vermeldt in het Overzicht deadlines van de Opleiding Geschiedenis (zie website )

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

 • Susan A. Brewer, Why America Fights (Oxford University Press: 2009)

 • Verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Contact

mw. N.A. Bloemendal MA

Opmerkingen