Studiegids

nl en

Tussen feit en fictie. Informatiemakelaars, netwerken en beeldvorming in de vroegmoderne periode

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges dienen behaald te zijn, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

Beschrijving

Informatie was een belangrijk product in de vroegmoderne periode voor vorsten, intellectuelen en kooplieden. Het werd geproduceerd, verhandeld en verspreid door informatiemakelaars als diplomaten, politici, wetenschappers en kunstenaars via internationale betrekkingen en handelsnetwerken. Deze kennis werd gebruikt om politieke of economische beslissingen te nemen of juist te beïnvloeden, maar kon ook worden ingezet om een bepaald beeld te scheppen van een volk, land of persoon of dit te veranderen via de publieke opinie. In dit college onderzoeken we de vorm, rol en de functie van informatie en hoe het vak van informatiemakelaar in de vroegmoderne periode geleidelijk gestalte kreeg in Europa. We zullen ingaan op de vraag wie precies de informatiemakelaars waren, wat de inhoud, het doel en de functie was van hun werkzaamheden, welke middelen hen ten dienst stonden en hoe hun netwerk vorm kreeg. Speciale aandacht zal uitgaan naar de uitwisseling van informatie aan de oostgrens van Europa. Het college begeleidt het vinden en analyseren van (digitale) bronnen en literatuur die als basis dienen voor individuele onderzoeksthema’s.

Studenten kunnen zich richten op informatiemakelaars en netwerken in allerlei Europese landen. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn informatie-uitwisseling en –verwerving (van krant en vlugschrift tot spionage en geheimschrift), propaganda en beeldvorming (van politiek pamflet tot geschiedwerk), netwerken (van de respublica litterarum tot het vroegmoderne diplomatieke netwerk), informatieoverdracht (van pers tot post tot representatie en rituelen) en informatie over de Ander (kennismaking met het Ottomaanse rijk en andere landen op de grens van Europa). Elke student rondt de cursus af met een paper over een van deze aspecten.

Leerdoelen

De student kan

 • een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij

  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken
  • vakliteratuur zoeken, beredeneerd selecteren en ordenen
  • een wetenschappelijk debat analyseren
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, daarbij

  • een realistische planning hanteren
  • een probleemstelling en deelvragen formuleren
  • een beargumenteerde conclusie formuleren
  • feedback geven en ontvangen
  • aanwijzingen van de docent verwerken
 • reflecteren op de primaire bronnen waar de literatuur op is gebaseerd

 • bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek

 • bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren

De student heeft

 • kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

 • Kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Seminar

Studielast

totale studielast voor de cursus: 280 uur.

 • aantal uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur.

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 60 uur.

 • tijd voor het maken van opdrachten en het voorbereiden van een presentatie: 60 uur.

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief lezen en onderzoek): 132 uur.

Toetsing

 • Werkstuk gebaseerd op primair bronnenonderzoek van 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie (50 %)
  Uit dit onderdeel moet blijken dat de student in staat is om een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang binnen een bepaalde tijd te kunnen opzetten en uitvoeren en daarbij relatief grote hoeveelheden informatie weet te organiseren, te verwerken, kritisch te analyseren en daarbij ook vakliteratuur weet te zoeken, beredeneerd te selecteren en te ordenen.
  Het thema van het werkstuk dient aan te sluiten bij het hoofdthema informatiemakelaars, netwerken en beeldvorming in de vroegmoderne periode en meer specifiek van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder De student dient een wetenschappelijk debat te kunnen analyseren en het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat te kunnen plaatsen. Hierbij is het van belang dat de student getuigt van kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap. Uiteindelijk moet de student een verslag van dit onderzoek en het bereikte resultaat met een beredeneerde conclusie in helder, correct en begrijpelijk Nederlands weten op te schrijven in de vorm van een probleemgestuurd werkstuk.

 • Mondelinge presentatie (25 %)
  Uit de presentatie dient te blijken dat de student een realistische planning weet te hanteren voor diens onderzoek, een heldere probleemstelling en deelvragen kan formuleren, een selectie van primaire bronnen weet te presenteren, in staat is zijn om een analyse van een bepaalde bron te laten zien, feedback te ontvangen en uiteindelijk weet te reageren op kritiek van de docent en medestudenten.

 • Opdrachten en participatie tijdens het college (25 %)
  De student dient de opdrachten op tijd in te leveren, in de opdrachten blijk te geven van een kritische houding ten aanzien van de te behandelen bronnen en literatuur, feedback te kunnen geven op het werk van diens medestudenten en kritiek kunnen ontvangen.

Wat betreft de weging het volgende:

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde, met als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn..

Herkansing
Het is mogelijk het werkstuk te herkansen, mits de student een voldoende heeft behaald voor de overige onderdelen en is voldaan aan de aanwezigheidsplicht.

Blackboard

Bij dit college zal intensief gebruik worden gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiematerialen, correctie en discussie.

Literatuur

Zal nader bekend gemaakt worden door de docent.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dhr.Dr. K. Teszelszky
@teszelszky

#BA3_UL