Studiegids

nl en

Tussen vorst en volk. Twee eeuwen vertegenwoordiging in de Tweede Kamer

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

‘De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche Volk’, zo luidt sinds 1815 een van de bekendste artikelen van de Nederlandse Grondwet. De vraag hoe deze vertegenwoordiging zou moeten plaatsvinden is in de afgelopen tweehonderd jaar echter regelmatig onderwerp van discussie geweest, zowel binnen de volksvergadering zelf als daarbuiten.

In dit college onderzoeken studenten aan de hand van secundaire literatuur hoe er in verschillende perioden van de Nederlandse geschiedenis over parlementaire representatie is nagedacht. De studenten krijgen daarbij niet alleen een overzicht van de ontwikkeling die de volksvertegenwoordiging in Nederland in de afgelopen twee eeuwen heeft doorgemaakt, maar tevens hoe vanuit verschillende posities (zowel binnen als buiten de Tweede Kamer) en verschillende disciplines (juridisch, filosofische, politicologisch, historisch) over het thema representatie is nagedacht. Op deze manier verwerven zij zowel inzicht in de complexiteit en het omstredene van het fenomeen ‘parlementaire vertegenwoordiging’, als inzicht in de verschillende manieren waarop deze thematiek benaderd kan worden. De nadruk van het college ligt dan ook op het onderscheiden van verschillende soorten argumentatie en de wijzen waarop een wetenschappelijk betoog kan worden opgebouwd.

Om de uit de literatuur verworven kennis ook in de praktijk te brengen, zullen de studenten in het tweede deel van de collegereeks zelf literatuuronderzoek moeten doen en aan de hand van een onderwerp uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis hun licht laten schijnen over het thema ‘politieke vertegenwoordiging’. Tenslotte zullen zij door middel van een bezoek aan de Tweede Kamer ook kennis maken met de huidige praktijk van het parlement.

Leerdoelen

De student kan:

 1. Een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren
  1. Een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij
 • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

 • een wetenschappelijk debat analyseren

 • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 1. Een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, daarbij
 • een realistische planning hanteren

 • een probleemstelling en deelvragen formuleren

 • een beargumenteerde conclusie formuleren

 • feedback geven en ontvangen

 • aanwijzingen van de docent verwerken

De student heeft:

 • Kennis van de staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw

 • Kennis van de complexiteit van het begrip ‘politieke representatie’

 • Kennis om op basis van argumenten een gewogen oordeel te geven over de representatieve democratie in Nederland.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Onderwijs op locatie

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • tijd voor het volgen van college (24 uur)

 • Excursie naar de Tweede Kamer in Den Haag (3 uur)

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur (100 uur)

 • Tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen /onderzoek/referaat): 153 uur

Toetsing

Via het werkstuk, het referaat en de opdrachten toetsen we of je:

 • Kennis hebt verworven over de staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw

 • In staat bent inzicht te geven in de complexiteit van het begrip ‘politieke representatie’

 • Op basis van argumenten een gewogen oordeel kan geven over de representatieve democratie in Nederland in verschillende perioden van de geschiedenis

Via de opdrachten in het college toetsen we of je:

 • een gezamenlijke opdracht succesvol kunt uitvoeren;

 • met enige begeleiding een opzet voor je onderzoek kan opstellen;

 • een beredeneerde bibliografie kunt samenstellen.

We toetsen via het werkstuk en referaat of je:

 • een probleemgestuurd werkstuk kunt schrijven en een referaat kunt houden volgens de regels van de syllabus Themacollege;

 • kunt reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat kunt plaatsen.

Weging:

 • werkstuk 55%

 • referaat 15%

 • opdrachten en participatie 30%

Wat betreft de weging het volgende:

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers, in combinatie met de aanvullende eis dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing:

Alleen het werkstuk kan herkanst worden

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Teksten die voor de volgende bijeenkomst gelezen moeten worden, worden wekelijks beschikbaar gesteld via Blackboard.

Literatuur

 • Voor het college dienen de studenten verschillende Nederlandstalige en Engelstalige artikelen te lezen, die voorafgaande aan de bijeenkomsten door de docent (via Blackboard en als kopie) ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Dhr. D.E.J. Smit MA