Studiegids

nl en

Politiek en religie in de machtsstrijd tussen koning en parlement in Groot-Brittannië, 1603-1714

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA norm en beide Themacolleges behaald

Beschrijving

De zeventiende eeuw was een van de meest roerige periodes in de Britse geschiedenis. Met de komst van de Stuart dynastie in 1603 begon een periode waar de traditionele verdeling van de macht tussen de koning en het parlement nieuw werd geïnterpreteerd. In een langdurig proces vond een emancipatie van vooral het House of Commons in Engeland plaats. Tegelijkertijd zien we ook pogingen van de Engelse vorsten, die tevens ook koningen van Schotland en Ierland waren, om hun macht ten koste van het parlement uit te breiden. Religie speelde daarbij aan beide kanten een grote rol. In dit college gaan we onderzoeken in hoeverre religie werd gebruikt om macht te legitimeren en uit te breiden, in hoeverre religie en politiek met elkaar verbonden waren in ideeën over koninklijk en parlementair absolutisme en hoe deze verwikkeling van politiek en religie tot de grootste crisismomenten in de Britse geschiedenis kon leiden.
Aan de hand van artikelen zullen we kennis maken met de uitgebreide Britse historiografie rond dit onderwerp. Met behulp van enkele geselecteerde bronnen zullen we in de periode zelf duiken en door middel van een aantal websites zoals State Papers Online, Early English Books online, Oxford Dictionary of National Biography e.a. zullen we bovendien ook mogelijkheden verkennen om makkelijk onderzoek te doen over vroegmoderne Britse geschiedenis.

Leerdoelen

De student kan:

 • een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren zoals het voorstellen van online websites voor onderzoek over Britse geschiedenis in een korte groepspresentatie; de groep verdiept zich gezamenlijk in toegang, gebruik en relevantie van deze websites en stelt dit aan de groep gezamenlijk voor

 • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd

 • een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij

  • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen aan de hand van relevante bibliografiën over Britse geschiedenis
  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken
  • een wetenschappelijk debat analyseren
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, daarbij

  • een realistische planning hanteren
  • een probleemstelling en deelvragen formuleren
  • een beargumenteerde conclusie formuleren
  • feedback geven en ontvangen
  • aanwijzingen van de docent verwerken

De student heeft:

 • kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van {bij het hoofdonderdeel Algemene Geschiedenis} de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • kennis van de Britse geschiedenis in de 17e eeuw met vooral inzicht in de relatie tussen religie en politiek in vroeg-modern Europa en de invloed op de ontwikkeling en rol van politieke instituties zoals het Engelse Parlement (House of Lords en House of Commons).

 • Kennis van en inzicht in de kernbegrippen van de periode zoals bijvoorbeeld constitutionalisme en absolutisme, de onderzoeksmethoden en –technieken voor de bestudering van de Britse vroeg-moderne geschiedenis en plaatsing in een Europese context

 • Kennis van en inzicht in de historiografie met als belangrijkste stromingen de ‘Whig-interpretatie’, ‘revisionism’ en ‘post-revisionism’

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 280 uur

 • college (28 uur);

 • literatuur, opdrachten en voorbereiding van gezamenlijke presentatie (102 uur);

 • onderzoek (incl. het schrijven van een paper en het houden van een referaat; 150 uur).

Toetsing

Via:

 • werkstuk (60%) – toetsen van een zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek met als resultaat een probleemgestuurd werkstuk van ca. 6.000 woorden over een onderwerp binnen de geschiedenis van Groot-Brittannië in de 17e eeuw dat aan de technische en formele eisen van een BA werkstuk voldoet en het onderzoek plaatst in het kader van de besproken historiografische stromingen

 • opdrachten (10%) – toetsen van het bestuderen van wetenschappelijke artikelen en de reflectie op primaire bronnen ten grondslag van de literatuur aan de hand van opdrachten en toetsing van de voortgang van het onderzoek d.m.v. het inleveren van vraagstelling, literatuurlijst en voorlopige inleiding;

 • referaat (20%) – toetsen van de presentatie van het zelfstandige onderzoek voor de collega-studenten en de vaardigheden om een concreet onderzoeksprobleem te beschrijven, uit te leggen en zo mogelijk op te lossen

 • participatie (10%) – toetsen van kennis en inzicht rond 17e eeuwse Britse geschiedenis en gebruik daarvan voor samenwerking in de werkgroep bij discussies en feedback op de referaten; toetsing van de groepspresentatie en kritische voorstelling van online resourcen voor onderzoek over Britse geschiedenis

Wat betreft de weging het volgende:

 • het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

 • het werkcollege kan alleen succesvol worden afgerond indien het deelcijfer voor de ingeleverde eindversie van het werkstuk een voldoende is.

 • werkstukken die na het inleveren niet voldoende zijn mogen eenmalig worden herkanst door het werkstuk in overleg met de docent te bewerken. Herkansingen zijn alleen mogelijk op basis van ingeleverde eindversies van werkstukken.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • het beschikbaar stellen van de benodigde literatuur

 • communicatie met de deelnemers van de cursus

Literatuur

 • John Spurr, The Post-Reformation. Religion, Politics and Society in Britain, 1603-1714 (Harlow 2006) ISBN: 0-582-31906-4. Het wordt geadviseerd dit boek via de buitenlandse boekhandel aan te schaffen (amazon.de, amazon.co.uk) aangezien het via de Nederlandse boekenhandel moeilijk verkrijgbaar blijkt te zijn.

 • Verschillende teksten, beschikbaar via Blackboard en de collegeplank.

Aanmelden

Via uSis

Contact

dhr. D. Pfeifer MA
kamer 1.01a Huizingagebouw, Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden