Studiegids

nl en

De zoektocht naar een internationale wereldorde, 19de-20ste eeuw

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In de 19de en 20ste eeuwen zien we een spannende, gewaagde en ambitieuze zoektocht naar een internationale wereldorde. De 19de eeuw kende een mengeling van vaak tegenstrijdige ideeën en fantasieën over Europees federalisme, internationale bondgenootschappen en vrijhandel. Deze werden gepropageerd door politici, zakenmannen, juristen, wetenschappers en revolutionairen. Allen boden alternatieven voor het conservatieve stelsel van het Concert van Europa, met zijn verborgen diplomatie gedomineerd door aristocraten en monarchen en zijn afkeer van verandering. Deze 19de eeuwse ideeën worden in de 20ste eeuw rationeler en technocratischer en krijgen dan vorm in verschillende politieke instituties. De onvolprezen Volkenbond was het meest spectaculaire resultaat en vormt in veel opzichten een blauwdruk van de latere Verenigde Naties.

Dit college sluit aan bij het hoorcollege ‘Global Connections’. Hier kijken we systematisch naar de ideeën, structuren en actoren in deze zoektocht naar een internationale wereldorde. We onderscheiden verschillende recepten om tot een (vreedzaam) internationaal systeem van interstatelijke interactie te komen en onderzoeken hoe onderliggende denkstromingen zijn ontstaan en hebben voortgeleefd in latere en zelfs huidige vormen van internationaal bestuur. Hiervoor combineren we ideeëngeschiedenis met institutionele geschiedenis.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van het hoofdonderdeel Algemene Geschiedenis: de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van Algemene Geschiedenis
  1. kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie.
  1. kennis van de geschiedenis en historiografie van internationale bewegingen en organisaties in de 19de en 20ste eeuw.
  1. kennis van de nationale geschiedenissen van de betrokken landen in het bredere perspectief van internationale samenwerking.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • college = 28 uur;

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur = 100 uur;

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk = 102 uur;

 • voorbereiding colleges (referaten en opdrachten) = 50 uur.

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 4a-e, 9-10

 • Referaat
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 4a-d

 • Participatie en opdrachten
  Getoetste leerdoelen: 1, 4d, 5, 6-8

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat: 15%
Participatie en opdrachten: 25%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • ter beschikking stellen van studiemateriaal;

 • powerpointpresentaties van de colleges.

Literatuur

 • Mark Mazower, Governing the world. The history of an idea (Penguin Books, 2012) Een paperback is voor weinig geld beschikbaar via diverse (online) boekenwinkels. De Nederlandse vertaling is zeer prijzig;

 • Diverse artikelen en boekhoofdstukken beschikbaar via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. Dr. E.C. (Eleni) Braat