Studiegids

nl en

Van de opkomst van het Tweede Duitse Keizerrijk tot de ondergang van de Weimarrepubliek: de Duitse politieke cultuur tussen 1871 en 1933

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In dit college gaat het centraal over de vergelijking van de politieke cultuur en van de grenzen van de macht van het Tweede Duitse Keizerrijk (1871-1918) en van de Weimarrepubliek (1918-1933). Beide politieke systemen gingen ten onder – waarom?
Het in 1871 onder leiding van Bismarck gestichte Tweede Duitse Keizerrijk was een autoritaire staat met een sterke militaristische en bureaucratische traditie waarin een elite het voor het zeggen had. Tegelijkertijd was er vanaf 1871 algemeen kiesrecht en ontstond er een dynamisch partijpolitiek landschap en een levendig cultureel klimaat. Wat waren de grenzen van de macht van dit autoritaire politieke systeem? Hoeveel draagvlak had het Keizerrijk bij de bevolking? Welke kritiek werd geuit op het Keizerrijk en door welke groepen? Hoe ging het Keizerrijk om met de grote sociale en politieke spanningen en hoe hervormingsgezind was het politieke systeem vóór 1914?
Door de Eerste Wereldoorlog verschoof het primaat van de politieke macht geleidelijk van het civiele naar het militaire gezag. Wat betekende dit voor de politieke cultuur van het Keizerrijk? Hoe probeerden de machthebbers voor de oorlog steun te verkrijgen (en te behouden) bij de bevolking? Waardoor ontstond in toenemende mate een gepolariseerd sociaal en politiek klimaat? Hoe valt de ondergang van het Keizerrijk in 1918 te verklaren en welke rol speelde de revolutie van november 1918 daarbij?
Toen na de oorlog de Weimarrepubliek ontstond was het kernprobleem haar ‘legitimiteit’: de jonge democratische republiek werd door velen verantwoordelijk gehouden voor de nederlaag en revolutie, voor een vernederend vredesverdrag en een verjudete cultuur. Hoe ging de Weimarrepubliek om met dit probleem en wat waren de pijlers van haar macht? Waarom was er zoveel politiek geweld (ca. 350 doden tussen 1919 en 1923)? Op welke manieren en door wie werd de Weimarrepubliek aangevallen? In hoeverre was de ondergang van de Weimarrepubliek in 1933 onvermijdelijk, of had het ook anders kunnen gaan?

Leerdoelen

De student kan:

 • een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij;

  • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  • een wetenschappelijk debat analyseren;
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, daarbij;

  • een realistische planning hanteren;
  • een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  • een beargumenteerde conclusie formuleren;
  • feedback geven en ontvangen;
  • aanwijzingen van de docent verwerken.

De student heeft:

 • kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • kennis van en inzicht in de grenzen van de macht van twee verschillende Duitse politieke systemen, nl. het autoritaire Tweede Duitse Keizerrijk (1871-1918) en de democratische Weimarrepubliek (1918-1933);

 • kennis van en inzicht in enkele belangrijke historiografische en theoretische debatten over de moderne Duitse geschiedenis;

 • kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel;

 • kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • college 14 × 2 uur = 28 uur;

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur = 90 uur;

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk = 158 uur.

Toetsing

 • werkstuk van 6000 woorden (inclusief noten en bibliografie) (70%), ter toetsing van het schrijven van een probleemgestuurd werkstuk (incl. alle hierboven genoemde punten die daarbij horen en ter toetsing van kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel en van de historiografie en de geschiedtheorie);

 • opdrachten (10%), ter toetsing van het succesvol uitvoeren van een gezamenlijke opdracht, ter toetsing van het opzetten en uitvoeren van een onderzoek met een beperkte omvang;

 • referaat (10%), ter toetsing van het formuleren van een probleemstelling en deelvragen, van een beargumenteerde conclusie, het ontvangen van feedback en het houden van een probleemgestuurd referaat;

 • participatie (10%), ter toetsing van kennis van en inzicht in de grenzen van de macht van twee verschillende Duitse politieke systemen, en ter toetsing van kennis van en inzicht in enkele belangrijke historiografische en theoretische debatten over de moderne Duitse geschiedenis.

Wat betreft de weging komt het eindcijfer voor de cursus tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers voor de verschillende onderdelen.

Herkansing
Het werkstuk kan herkanst worden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • links;

 • aanvullende literatuur;

 • aanvullend studiemateriaal, etc.

Literatuur

 • David Blackbourn, History of Germany 1780-1918. The Long Nineteenth Century (2e ed.; Malden, MA etc. 2003)

 • Matthew Stibbe, Germany 1914-1933. Politics, Society and Culture (Harlow etc. 2010)

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Het verdient aanbeveling wanneer studenten in staat zijn Duitse teksten te lezen en begrijpen.

Contact

Dhr. Dr. P.G.C. (Patrick) Dassen