Studiegids

nl en

Verschil moet er zijn?

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Overheden proberen migratie te reguleren. Daarbij kijken ze nu en keken ze in het verleden naar andere landen, omdat ze enerzijds niet wilden dat migranten gaan ‘winkelen’ wanneer het om rechten gaat, en anderzijds omdat ze op humanitair gebied niet negatief willen afsteken in vergelijking met andere landen. Het migratie- of integratiebeleid van het ene land had bovendien direct gevolgen voor andere landen. Restricties en versoepelingen op een plek, hadden hun weerslag op een andere plek. Zo leidde quotaregelingen in de VS in de jaren 1920 tot een toename van pogingen van de van de Nederlandse overheid voor het genereren van belanstelling voor migratie naar de Nederlandse kolonien. Beleid van een land op het terrein van migratie en integratie convergeert en interacteert. Dat geldt nu binnen de EU, maar gold in het verleden tussen en binnen koloniale rijken. Er is een gat tussen beleid en praktijk. In dit werkcollege kijken we hoe over een langere periode (negentiende eeuw tot nu) beleidsmakers migratie en integratie probeerden te reguleren, hoe sysstemen van regulatie (wereldwijd) in elkaar grepen en hoe dat in de praktijk uitpakte.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van het hoofdonderdeel Sociale Geschiedenis, meer specifiek van;
   a. de verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie; verplaatsing van mensen, goederen en ideeën; verbanden tussen mensen (individueel en collectief), staten en (internationale) organisaties (inclusief kerken) vanaf 1800. Inzicht daarin wordt gebruikt om hedendaagse gebeurtenissen en ontwikkelingen te verklaren;
   b. minderheidsvorming (en de factoren die daar invloed op hebben) en migraties (en de factoren die omvang en richting daarvan bepalen);
   c. inzicht in processen van afbakening.
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van het hoofdonderdeel Sociale Geschiedenis.
  1. kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • bijeenkomsten 2 uur x 14 weken = 28 uur;

 • leeswerk plus materiaal zoeken voor het werkstuk = 102 uur;

 • materiaal bestuderen voor werkstuk = 50 uur;

 • referaat voorbereiden = 12 uur;

 • werkstuk schrijven = 88 uur.

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 4a-e, 6-8

 • Opdrachten
  Getoetste leerdoelen: 1, 3a-d

 • Referaat
  Getoetste leerdoelen: 1, 2, 3a-d, 4a-d

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 4d, 5

Weging
Werkstuk: 65%
Opdrachten: 10%
Referaat: 20%
Participatie: 5%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het cijfer op het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • het inleveren van opdrachten:

 • het beschikbaar stellen van informatie.

Literatuur

Literatuur wordt bij eerste bijeenkomst bekend gemaakt.
Er moeten geen boeken worden aangeschaft.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. Prof. dr. M.L.J.C. (Marlou) Schrover