Studiegids

nl en

Romeinen in beweging: migratie en mobiliteit in het Romeinse Rijk

Vak
2014-2015

Toegangseisen

 • Geschiedenisstudenten: BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

 • GLTC studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Methodenblok behaald.

 • OCMW studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

 • Voor overigen: propedeusecollege Oude Geschiedenis.

Beschrijving

In dit college staan de de historische verbindingen centraal die ontstonden door migratie en circulatie binnen het Romeinse Rijk in de periode van c.100 v.C. tot 200 n.C. De afgelopen jaren heeft een omslag plaats gevonden in het denken over de Romeinse samenleving: waar voorheen vooral het statische karakter werd benadrukt, richt de aandacht zich nu op de dynamische aspecten. Het argument dat connectiviteit in het Middellandse Zeegebied een structureel gegeven was heeft een debat op gang gebracht over de vraag hoe we ons precies migratie en mobiliteit in de Romeinse wereld moeten voorstellen, en meer specifiek wat de verhouding was tussen gedwongen mobiliteit van slaven, door de staat georganiseerde vormen van mobiliteit van kolonisten en soldaten, en vrijwillige migratie. Naast hernieuwde aandacht voor tekstuele bronnen hebben ook nieuwe archeologische technieken (in het bijzonder isotopen-analyse van skeletmateriaal) belangrijke bevindingen opgeleverd. Veel van het onderzoek is nog gaande, en in dit college proberen we een voorlopige bestandsopname te maken. We richten ons daarbij ook op de vraag in hoeverre de in het hoorcollege besproken theoretische modellen van globalisering helpen om Romeinse migratiepatronen te begrijpen.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van de Romeinse oudheid in de periode 100 v.C. – 200 n.C; sociaal-economische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis en cultuurcontact.
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van het hoofdonderdeel Oude Geschiedenis.
  1. kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie.
  1. inhoudelijke kennis verworven over Romeinse migratie en mobiliteit, en de rol die deze spelen binnen de Romeinse maatschappij.
  1. globaal inzicht verworven in het huidige wetenschappelijke paradigma waarin het Romeinse migratie-debat zich beweegt

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • college: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur;

 • gezamenlijk te lezen literatuur: 500 pagina’s = 70 uur;

 • opdracht 1 = 10 uur;

 • opdracht 2 = 10 uur;

 • opdracht 3 = 10 uur;

 • becommentariëren elkaars werk op blackboard = 4 uur;

 • voor werkstuk te lezen specifieke literatuur 700 pagina’s = 100 uur;

 • schrijven werkstuk = 50 uur.

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 4a-e, 6-10

 • Opdracht1 (gezamenlijke bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 1, 2

 • Opdracht 2 (inleiding werkstuk)
  Getoetste leerdoelen: 2, 9-10

 • Referaat
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 4a-d

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 4d, 5

Weging
Werkstuk: 60%
Opdracht 1: 10%
Opdracht 2: 10%
Referaat: 10%
Participatie: 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het cijfer van het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • het collegeschema;

 • bekendmaking literatuur;

 • uitleg opdrachten;

 • becommentariëren van elkaars werk.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben toegang tot dit werkcollege. In overleg met de docent kunnen ze dit werkcollege volgen voor 5 of 10 ECTS.

Contact

Dhr. Dr. L.E. (Rens) Tacoma