Studiegids

nl en

Vrijheid, Gelijkheid, Burgerschap. Politiek in de Griekse polis

Vak
2014-2015

Toegangseisen

 • Geschiedenisstudenten: BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

 • GLTC studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Methodenblok behaald.

 • OCMW studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

 • Voor overigen: propedeusecollege Oude Geschiedenis.

Beschrijving

Een groot deel van de Griekse wereld is onderverdeeld in nominaal zelfstandige stadstaten: de poleis. Een polis is een gemeenschap van burgers. Tegenover de basale gelijkheid van deze burgers, en op gespannen voet daarmee, staat de sociaal-economische hiërarchisering van de polissamenleving. Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen komt de machtspositie van de elite onder druk te staan. Ideeën over gelijkheid en gelijke toegang tot de politieke organen van de polis krijgen op enkele plaatsen de overhand. Elders wordt de macht anders ingericht, maar overal staat de legitimering van de macht ter discussie. Over zowel de betekenis van centrale begrippen als isonomia en demokratia, als de merites van hun toepassing op/uitwerking in het dagelijks leven, groeide het debat. Dit levert de eerste diepgravende politieke filosofie van de geschiedenis op, en die trekt tot op heden diepe sporen in het politieke denken van de westerse wereld.
Over dit alles wordt ook in de moderne geschiedschrijving druk gedebatteerd: wat is nu precies de aard van het politieke leven in de poleis? Kunnen we hier over spreken zonder er direct waardeoordelen aan te hechten? Voor een goed begrip is het vruchtbaar de vergelijking te maken met andere stadstaten, met antieke stadstaten die de stadstaat-status ontstijgen, zoals Rome, en met onze eigen politieke idealen en politieke werkelijkheid.

Leerdoelen

A Collegespecifieke leerdoelen:
de student kent:

 • 1 het begrippenapparaat gehanteerd om over de antiek Griekse politiek te spreken;

 • 2 de hoofdlijnen van het antieke en het moderne debat omtrent de antiek Griekse politiek;

 • 3 de student kan de vergelijking maken tussen verschillende politieke stelsels in de oudheid en in meer recente geschiedenis.

B De student kan:

 • 1 een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2 een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij;

  • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  • een wetenschappelijk debat analyseren;
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 • 3 een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van Syllabus Themacolleges;

 • 4 reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

C De student heeft:

 • 1 kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. – 400 n.C; sociaal-economische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact;

 • 2 kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel

 • 3 kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • contacturen = 28 uur;

 • drie opdrachten plus referaten: 3 × 20 uur = 60 uur;

 • afsluitend werkstuk = 192 uur.

Toetsing

Getoetst wordt door middel van:

 • werkstuk van 6000 woorden, inclusief noten en bibliografie (leerdoel A1, A2, A3, B2, B3, B4, C1, C2, C3) (70%);

 • drie opdrachten met daaraan gekoppelde referaten;

  • opdracht 1 vraagstelling (A1, B2, C2, C3) (10%);
  • opdracht 2 groepsopdracht bronanalyse (A1, B1 B2, B3, B4, C2) (10%);
  • opdracht 3 voorlopig resultaat/eerste versie (A1, A2, A3, B2, B3, B4, C1, C2, C3) (10%).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers: 10 procent voor elk van de drie opdrachten plus participatie, en 70 procent voor het werkstuk, in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline .

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • aankondigingen.

Materiaal wordt beschikbaar gemaakt op de website www.oudegeschiedenis.info.

Literatuur

 • men dient de relevante passages over politieke organisatie in de Griekse wereld uit het handboek De Oudheid voorafgaande aan het college (opnieuw) door te lezen;

 • verdere literatuur wordt gaande het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. F.G. (Frits) Naerebout