Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Europese Expansie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Dit college biedt een Nederlands venster op de recente wereldgeschiedenis (1500 tot heden) over het algemeen en die van de Europese expansie in Afrika, Azië en Amerika in het bijzonder. De geschiedenis van de Nederlandse overzeese expansie staat weliswaar centraal maar zal in de collegereeks steeds in een veel bredere mondiale context besproken worden. Zo zullen vergelijkingen met andere expansieprocessen worden gemaakt, zowel vanuit Europa (Spanje, Portugal, Engeland, Frankrijk en Rusland) als daarbuiten (Japan, China, Amerika). Ook zal een serieuze poging worden ondernomen om de Nederlandse expansie vanuit de almaar weer andere en veranderende dynamiek van de overzeese gebieden te verstaan. Hierdoor ontstaat niet alleen een uniek Nederlands blikveld op allerlei regionale ontwikkelingen, maar wordt ook de Nederlandse expansie opgenomen in de geschiedenis van Afrika, Azië en Amerika. Ligt in het eerste deel van het college de nadruk op het optreden van de Europese compagnieën, in het tweede deel zal de territoriale kolonisatie van de wereld de meeste aandacht krijgen. Ligt het accent op de politiek-militaire en economische (monopolies, plantages en slavernij) vormen van expansie en kolonisatie, ook de culturele wisselwerking (bv in schilderkunst en wetenschap) tussen Nederland en de overzeese gebiedsdelen zal de nodige aandacht krijgen. Zoals we zullen zien leverde de Nederlandse expansie een belangrijke bijdrage aan de toenemende economische én culturele globalisering van de wereld. Ten slotte zullen we stilstaan bij de wijze waarop de overzeese expansie terugsloeg op de eigen samenleving (bv in literatuur, architectuur, tuinen) en stellen we ons de vraag in hoeverre Nederland eigenlijk veranderde dankzij de intensieve wisselwerking met de overzeese gebieden.

Leerdoelen

De student verwerft een samenhangend overzicht van de geschiedenis van de Europese expansie en dekolonisatie, meer in het bijzonder toegepast op de ervaringen van Nederland, maar steeds in een vergelijkende en verbindende mondiale context.

De student kan

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

Collegespecifieke Leerdoelen:

 • Diepgaand inhoudelijk overzicht van een historisch thema

 • Behandeling van een of meerdere handboeken, in combinatie met meer gespecialiseerde publicaties

 • Begeleiding bij het zelfstandig verwerken van grote hoeveelheden stof

 • Kennismaking met de historische methode

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Bestuderen van de handboeken Nederlandstalige stof: 110 uur

 • Maken van het tentamen: 2 uur

Toetsing

Toetsing zal plaatsvinden door middel van twee schriftelijke tentamens met enkele essayvragen. De eerste tussentoets vindt plaats aan het eind van het eerste blok. De tweede aan het eind van het tweede blok. De essayvragen toetsen het overzicht dat de studenten hebben verworven van de Europese expansie en dekolonisatie, en in het bijzonder de Nederlandse ervaring. Daarnaast moet de student in het beantwoorden van de essayvragen blijk geven van de beheersing van de handboekstof, zich kritisch kunnen verhouden tot deze stof en reflecteren op zowel de handboeken als de hoorcolleges. Het tentamencijfer is het eindcijfer.

Herkansing
De onvoldoende gemaakte tussentoetsen kunnen worden herkanst.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Diverse informatie

 • Powerpoint-presentaties

Literatuur

 • Piet Emmer en Jos Gommans, Rijk aan de rand van de wereld: Geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 (Amsterdam, 2012).

 • Wim van den Doel, Zover de wereld strekt. Geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800 (Amsterdam, 2011).

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Dr. K.J. Fatah-Black