Studiegids

nl en

Grenzen aan de vorstelijke macht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Vanaf de veertiende eeuw kenden de steden in de Nederlanden een grote politieke en economische bloei. Zij ontwikkelden een eigen idee over het landsbestuur en de positie van de vorst daarin. Die visie werd tot uitdrukking gebracht in officiële oorkonden, in allerlei literaire werken en in publieke manifestaties. De stedelijke ideeën over de vorst en het vorstelijk bestuur staan centraal in dit college: wat was voor hen de rol van de vorst, en welke welke beleidsruimte gulden ze hem?

Leerdoelen

De student kan:

 • 1 een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2 een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij;

  • 2a vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  • 2b relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  • 2c een wetenschappelijk debat analyseren;
  • 2d het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen;
 • 3 een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges;

 • 4 reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

De student heeft:

 • 5 kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis;

 • 6 kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie;

 • 7 kennis van en inzicht in de politieke en sociale verhoudingen in de laatmiddeleeuwse Nederlanden;

 • 8 kennis van en inzicht in de betekenis van wetgeving en cultuur in de laatmiddeleeuwse samenleving

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • bijwonen colleges: (26 uur);

 • gezamenlijke opdracht (10 uur);

 • literatuurstudie (160 uur);

 • schrijven – voorbereiden presentatie (84 uur).

Toetsing

 • (10%) samenwerkingsopdracht (leerdoel 1);

 • (60%) werkstuk (leerdoelen 2-8);

 • (15%) presentatie (leerdoelen 2-8);

 • (15%) participatie (leerdoelen 6-8).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Herkansing is mogelijk door het herschrijven van het werkstuk.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • communicatie

 • ter beschikking stellen van collegemateriaal (Powerpoints, literatuur).

Literatuur

 • R. Stein, ‘The urban network in the Low Countries. A cultural approach’, in: R. Stein, J. Pollmann eds., The dynamics of identity in the Low Countries, 1300-1600. Towards a comparative perspective (Leiden 2010) 43-71. Wordt digitaal ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. R. (Robert) Stein