Studiegids

nl en

De eerste olifant, het exotische thuis in de Republiek 1600-1800

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De Republiek groeide in de zeventiende eeuw uit tot een wereldmacht. De Oost- en West-Indische compagnieën ontwikkelden zich als belangrijke transporteurs van niet alleen mensen en goederen, maar ook van kennis en nieuwe ideeën uit Afrika, Azie en Amerika. De kennis van andere culturen en samenlevingsvormen, van de natuur, en van nieuwe producten had een grote impact op de intellectuele geschiedenis van de Republiek en op het consumptiepatroon van de elites. Van wetenschappelijke traktaten over de religie of politieke systemen van exotische volkeren, tot de zijde japonnen en Chinese dessins op het kostbaarste porselein en meubilair. De vraag die in dit college centraal staat, is wat stedelingen die geen wetenschappelijke boeken lazen en zich ook die luxe goederen niet konden veroorloven eigenlijk merkten van deze vroege vorm van globalisering. Om een antwoord op die vraag te geven brengen we het medialandschap en de publieke ruimte van de vroegmoderne Republiek in kaart waarbij we niet alleen kijken naar verschillende genres boeken voor het bredere publiek, maar ook naar brieven, toneel, liedjes en verhalen, en naar openbaar toegankelijke verzamelingen, verbeelding van exotische onderwerpen op openbare plaatsen, en naar wat er te koop moet zijn geweest in winkels en op markten. Ook besteden we in dit college aandacht aan de sociale kanten van consumptie en toegang tot kennis en goederen: alfabetisering, levensstandaard en geografische mobiliteit.
De historiografische debatten die aan de orde komen in dit college zijn die over geletterdheid en orale cultuur, over de zogenoemde consumer revolution en over de opkomst van de publieke ruimte in de vroegmoderne tijd. Daarmee is dit een college Vaderlandse Geschiedenis dat sociale geschiedenis verbindt met cultuurgeschiedenis en globale met lokale geschiedenis. Het sluit aan bij het kerncollege Global Connections

Leerdoelen

De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van opkomst en functioneren van WIC en VOC in de productie van kennis over Afrika, Azië en Amerika in de zeventiende en achttiende eeuw.
  1. kennis van de nieuwe producten die via deze netwerken werden geïntroduceerd in de Republiek en de mate waarin ze verspreiding vonden.
  1. kennis van de manier waarop waarnemingen van reizigers en wetenschappers werden verspreid in de Republiek en de impact die ze hadden op met name in ideeën over de schepping en de mens als soort.
  1. kennis van de historiografische debatten over geletterdheid, leescultuur en de opkomst van de publieke ruimte alsmede van de zogeheten ‘consumer revolution’ in de vroegmoderne tijd.
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de cultuurgeschiedenis die zich bezig houdt met het dagelijks leven en met de stedelijke middengroepen van de Republiek.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd (boedels, seriele bronnen, egodocumenten) en de methodologische problemen van met name het onderzoek naar materiele cultuur, leescultuur en orale cultuur in de vroegmoderne tijd.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • 2 uur werkcollege per week verdeeld over 12 collegeweken (24 uur);

 • bestuderen literatuur ca. 700 pagina’s, uitvoeren van leesopdrachten (ca. 100 uur);

 • verzamelen literatuur (50 uur);

 • voorbereiding presentatie en referaat (6 uur);

 • opstellen onderzoeksvoorstel en schrijven paper (100 uur).

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 4a-e, 6-11

 • Opdracht(en) 1 (literatuurbespreking, literatuurlijst, onderzoeksopzet, schrijfplan)
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 9-11

 • Opdracht 2 (groepsopdracht)
  Getoetste leerdoelen: 1, 5, 9-11

 • Referaat
  Getoetste leerdoelen: 4a-d

Weging
Werkstuk: 60%
Opdracht(en) 1: 20%
Opdracht 2: 10%
Referaat: 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • het inleveren van opdrachten

 • communicatie en discussie

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Literatuur wordt ter beschikking gesteld via blackboard, collegeplank en in de colleges. Ruim voor aanvang van de colleges zal worden aangekondigd via blackboard wat voor de eerste bijeenkomst moet worden gelezen.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Maakt deel uit van Minor: Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.

Contact