Studiegids

nl en

Van zeil naar stoom. De Nederlandse scheepvaart in een globaliserende wereld, 1815-1940

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De Nederlandse scheepvaart maakte in de negentiende eeuw stormachtige ontwikkelingen door. In een steeds sneller tempo werd de traditionele zeilvaart verdrongen door de stoomvaart. Sommige reders bleven nog lang zeilschepen inzetten voor de wilde vaart en wisten zo de zeilvaart tot aan het begin van de twintigste eeuw te rekken. Maar de toekomst was ontegenzeggelijk aan de stoomvaart die het mogelijk maakte om geregelde passagiers-, post- en vrachtdiensten met verre havens te onderhouden. Tot de Tweede Wereldoorlog was het personen- en goederenvervoer door grote rederijen als de Rotterdamsche Lloyd en de Stoomvaart Maatschappij Nederland veelal integraal verbonden met het koloniale rijk; de Holland-Amerika Lijn vervoerde migranten over de Atlantische Oceaan. Technologische en infrastructurele innovaties ondersteunden deze maritieme ‘revolutie’. Nieuwe maritieme beroepen deden hun intrede. Studenten schrijven een werkstuk over een thema binnen dit overkoepelende onderwerp.

Dit werkcollege sluit aan bij het BA Kerncollege Global Connections. Het college biedt inzicht in de relatie tussen de opkomst van de stoomvaart en globalisering en de gevolgen voor zeevarend Nederland. De ingrijpende veranderingen worden vergeleken met buitenlandse ontwikkelingen.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van de ontwikkeling van de Nederlandse scheepvaart in de negentiende en begin twintigste eeuw in multidisciplinair perspectief.
  1. kennis van en inzicht in de onderzoeksmethoden en –technieken
  1. kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie op het gebied van de maritieme ‘revolutie’ na 1815 in het algemeen en zeevarend Nederland in het bijzonder, geplaatst in een mondiale context

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • bijwonen colleges (28 uur);

 • bestuderen van de verplichte literatuur en het maken van opdrachten (52 uur);

 • literatuuronderzoek, referaat en schrijven werkstuk (200 uur).

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 4a-e, 7, 8

 • Opdracht1 (gezamenlijke bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 1, 3a

 • Opdracht(en) 2 en participatie
  Getoetste leerdoelen: 3c, 4d, 5, 6, 8

 • Referaat
  Getoetste leerdoelen: 3a-d, 4a-d

Weging
Werkstuk: 75%
Opdracht 1: 5%
Opdracht(en) 2 en participatie: 10%
Referaat: 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het werkstuk en de schriftelijke opdrachten voldoende moeten zijn.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • informatie;

 • opdrachten;

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

 • Sarah Palmer, ‘The Maritime World in Historical Perspective’, International Journal of Maritime History 23-1 (2011) 1-12;

 • John Armstrong en David M. Williams, ‘ “A new and very modern business”: The Traffic and Operations of the Early Steamship’ in: John Armstrong en David M. Williams, The impact of technological change. The early steamship in Britain. Research in Maritime History 47 (St. John 2011) 183-205;

 • overige literatuur zal via Blackboard of de collegeplank in de UB beschikbaar worden gesteld. Studenten hoeven zelf geen literatuur aan te schaffen.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Opmerkingen

Studenten maken een excursie naar (de bibliotheek van) het Maritiem Museum Rotterdam.

Contact

Mw. Dr. A.M.C. (Anita) van Dissel