Studiegids

nl en

Duitsland en de Eerste Wereldoorlog

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beide BA-werkcolleges behaald, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

Beschrijving

Men hoeft geen briljant historicus te zijn om in te zien dat het verlies van de Eerste Wereldoorlog en de Vrede van Versailles van grote invloed zijn geweest op het dramatische verloop van de Duitse geschiedenis in het algemeen en de opkomst van Hitler en het nazisme in het bijzonder. Interessanter – en complexer – wordt het echter wanneer men de vraag stelt naar de plaats van de Eerste Wereldoorlog zelf in de Duitse geschiedenis. Hoe moet men deze oorlog bezien in het licht van de voor- en naoorlogse Duitse geschiedenis? Welke concreet aanwijsbare invloed hebben de vier oorlogsjaren gehad en in hoeverre was er continuïteit of discontinuïteit met de periode vóór 1914 en na 1918? Om die vragen draait het college. Het college is verdeeld in drie perioden: Duitsland vlak vóór, tijdens en direct na WO I. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn o.a.: 1) het conservatief-autoritaire versus het moderne en democratische Duitsland vóór 1914; 2) het ontstaan van WO I en de verhouding tussen politieke en militaire machthebbers, het oorlogsenthousiasme van 1914, de radicalisering van het geweld, de sociale en politieke polarisatie tijdens WO I, het toenemend antisemitisme en de ontwikkeling en de gevolgen van de ‘totale oorlog’ in m.n. de laatste twee oorlogsjaren; 3) de revolutie van 1918-19, de impact van de dolkstootlegende, de völkischebewegingen, de these van de ‘brutalisering’ van de samenleving, maar ook de democratische en liberale Weimarrepubliek. Tot slot zal de erfenis van WO I voor de latere Duitse geschiedenis aan de orde komen.

Leerdoelen

De student kan

 • een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij

  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken
  • vakliteratuur zoeken, beredeneerd selecteren en ordenen
  • een wetenschappelijk debat analyseren
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, daarbij

  • een realistische planning hanteren
  • een probleemstelling en deelvragen formuleren
  • een beargumenteerde conclusie formuleren
  • feedback geven en ontvangen
  • aanwijzingen van de docent verwerken
 • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd

 • bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek

 • bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren

De student heeft

 • kennis van een hoofdonderdeel, in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

 • kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap

Collegespeciefieke leerdoelen:
De student heeft gedegen kennis van en inzicht in de geschiedenis van Duitsland in de beschreven periode en inzicht in het complexe vraagstuk van continuïteit en discontinuïteit in de Duitse geschiedenis en in enkele belangrijke historiografische discussies (zoals de Duitse Sonderweg).

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • totale studielast voor de cursus: 280 uur.

 • uren die aan het volgen van het college worden besteed: 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 80 uur

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk: ca. 120 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

 • tijd voor het geven van een mondelinge presentatie: ca. 30 uur

 • tijd voor opdrachten: ca. 20 uur

Toetsing

 • werkstuk (gebaseerd op primair bronnenonderzoek van 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie), 70%, ter toetsing van het schrijven van een probleemgestuurd werkstuk, het reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd, het selecteren van bronnen en deze gebruiken voor eigen onderzoek, het analyseren van bronnen en deze in een historische context plaatsen en interpreteren, en van kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van de geschiedenis en het hoofdonderdeel.

 • mondelinge presentatie, 10%, ter toetsing van het formuleren van een probleemstelling en deelvragen, het formuleren van een beargumenteerde conclusie, het ontvangen van feedback en het verwerken van
  aanwijzingen van de docent.

 • opdrachten, 10%, ter toetsing van het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang, en daarbij relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken, vakliteratuur zoeken, beredeneerd selecteren en ordenen, een wetenschappelijk debat analyseren en het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • participatie, 10%, ter toetsing van de kennis van en inzicht in de geschiedenis van Duitsland in de beschreven periode en ter toetsing van het inzicht in het complexe vraagstuk van continuïteit en discontinuïteit in de Duitse geschiedenis en in enkele belangrijke historiografische discussies.

Wat betreft de weging komt het eindcijfer voor de cursus tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden herkanst worden. Het werkstuk kan herkanst worden, de deadlines staan vermeld in het Overzicht deadlines van de Opleiding Geschiedenis.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor: links, eventuele aanvullende literatuur, aanvullend studiemateriaal etc.

Literatuur

R. Chickering, Imperial Germany and the Great War, 1914-1918 (2nd ed.; Cambridge 2004).

Aanmelden

via uSis.

Contact

dhr. Dr. P.G.C. Dassen

Opmerkingen

Het verdient aanbeveling wanneer studenten in staat zijn Duitse teksten te lezen en begrijpen.