Studiegids

nl en

De "verre" oorlog. WOII in Azië en de Pacific

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Europa wordt veelal beschouwd als het decor van de Tweede Wereldoorlog. Dat een belangrijk deel van de oorlog aan de andere kant van de wereld, in het ‘verre’ Azië en de Pacific, heeft afgespeeld is bij velen vrijwel onbekend. Tussen 1937 en 1945 nam Japan grote delen van Azië in. Miljoenen mensen werden verplaatst ten behoeve van de strijd, de oorlogseconomie of om hen uit te sluiten van de samenleving. Deze verschuivingen stimuleerden de interactie tussen diverse volkeren en sociale klassen en het verspreiden van ideeën over de rol van Aziaten en het beëindigen van de koloniale overheersing. Het resulteerde in een oorlog die meer omvatte dan een gewapende strijd tussen twee machten: het was ook een oorlog tussen Oost en West, en een strijd waarin koloniale machten en gekoloniseerde volkeren zowel met als tegen elkaar streden.

Deze uiteenlopende vormen van interactie zullen aan de orde komen in dit college. Naast de globale behandeling van het verloop van de strijd, staan vooral de politieke en sociaal-culturele aspecten van de oorlog in Azië centraal. Extra aandacht zal daarbij worden besteed aan de gebeurtenissen in Nederlands-Indië.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van het hoofdonderdeel Algemene Geschiedenis (track Koloniale en Wereldgeschiedenis), meer specifiek van het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, goederen en ideeën bewerkstelligen.
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van het hoofdonderdeel.
  1. kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie
  1. kennis van de oorzaken, het verloop en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in Azië
  1. kennis van de diverse vormen van interactie tussen bevolkingsgroepen en de heersende opvattingen over (de toekomst van) Azië.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • college (28 uur);

 • bestuderen van de verplichte literatuur (120 uur);

 • maken van opdrachten (12 uur);

 • schrijven van een werkstuk (inclusief onderzoek) (120 uur).

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 4a-e, 6-10

 • Referaat
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 4a-d

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 4d, 5

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat: 30%
Participatie: 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat alle onderdelen voldoende moeten zijn.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • mededelingen;

 • het beschikbaarstellen van studiemateriaal;

 • het inleveren van opdrachten en als discussieforum.

Literatuur

Artikelen en hoofdstukken uit boeken – titels worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. E.P.M. (Esther) Zwinkels MA