Studiegids

nl en

Het Caraïbisch gebied: op het kruispunt van vier werelddelen

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Na de afschaffing van de slavernij in de 19e eeuw namen in het Caraïbisch gebied contractarbeiders de opengevallen plaatsen op de plantages in. Het waren in meerderheid Chinezen, Indiërs en Javanen die als zodanig een nieuw bestaan trachtten op te bouwen. Doordat de meesten van hen na afloop van hun contract in de Caraïben bleven wonen, stonden zij mede aan de wieg van talrijke politieke, culturele en sociaal-economische veranderingen. De etnische groepen in de onderscheiden landen – waar ingezetenen van Afrikaanse afkomst niet zelden in de meerderheid waren – oriënteerden zich op hun plaats van vestiging èn op hun herkomstgebied. Daarbij voegde zich na verloop van tijd ook een gerichtheid op de Verenigde Staten, voor veel bewoners ‘het beloofde land’ dan wel ‘het imperialistische noorden’, en op Europa, de ‘oude wereld’, die als koloniale macht in het Caraïbisch gebied was opgetreden.

In dit college zullen de migratiebewegingen centraal staan die het Caraïbisch gebied in de 19e en 20e eeuw met Amerika, Afrika, Azië en Europa hebben verbonden. Daarbij zal gekeken worden naar de vestiging van nieuwkomers in Caraïbische landen, hun bijdragen aan de plurale samenlevingen waarvan zij deel gingen uitmaken en hun opgaan in zich ontwikkelende natiestaten. Tegelijk zal de aandacht uitgaan naar de transnationale relaties die bewoners van deze regio hebben onderhouden en naar de diasporas die zich onder invloed van globaliseringsprocessen hebben gevormd. Tenslotte zal worden stilgestaan bij etnische groepen die vanuit de Caraïben naar de (voormalige) koloniale moederlanden dóór migreerden en in Europa of de Verenigde Staten eigen gemeenschappen opbouwden.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1850 in een mondiaal perspectief; meer specifiek van het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, en ideeën bewerkstelligen;
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, in het bijzonder (arbeids)migratie, transnationalisme en diaspora, en in de onderzoeksmethoden en -technieken behorende bij Caraïbische migratiegeschiedenis
  1. kennis van en inzicht in de historiografie behorende bij Caraïbische migratiegeschiedenis.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • volgen college: 2 uur x 14 weken (28 uur);

 • bestuderen verplichte literatuur/maken van opdrachten (112 uur);

 • schrijven werkstuk (inclusief inlezen en onderzoek) (140 uur).

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 4a-e, 6-8

 • Opdracht(en)
  Getoetste leerdoelen: 1, 7

 • Referaat
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 4a-d, 7

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 4d, 5

Weging
Werkstuk: 70%
Opdracht(en): 10%
Referaat: 10%
Participatie: 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat werkstuk en referaat voldoende moeten zijn.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

In dit college wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Deelnemers dienen de volgende boeken aan te schaffen:

Chan E.S. Choenni, Hindostaanse Surinamers in Nederland 1973-2013 (Arnhem: LM Publishers, 2014)

Winston James, Holding Aloft the Banner of Ethiopia. Caribbean Radicalism in Early Twentieth-Century America (London/New York: Verso, 1999)

De overige literatuur zal door de docent beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. P.J.J. (Peter) Meel