Studiegids

nl en

Kerncollege BA2: De grenzen van de macht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen

Beschrijving

Bij veel verkiezingen daalt het opkomstpercentage en zij die wel opkomen stemmen in toenemende mate op protestpartijen. Zittende regeringen worden keer op keer weggestemd. Is het systeem van parlementaire democratie in een crisis? Voor het eerst sinds lange tijd is er bovendien een zelfbewuste concurrent zoals China die zeer succesvol is, maar geen democratie in westerse zin.

In deze reeks onderzoeken we niet de andere systemen in de wereld, maar andere systemen in de tijd; we concentreren ons op de geschiedenis van politieke legitimiteit in Europa. Legitimiteit is, simpel gezegd, de bereidheid om ook gezag en beslissingen te aanvaarden waarmee je het niet eens bent. Tegenwoordig kunnen we die ons bijna alleen voorstellen op basis van kiesrecht en democratie, maar in het verleden zijn er veel vormen van bestuur of regering geweest die zonder deze kenmerken toch stabiel waren. In het onderzoek van de politieke legitimiteit stellen we aan het verleden drie vragen: (1) Hoe zag in achtereenvolgende periodes het ideaal van legitieme macht eruit? (2) Hoe werd daarbij beargumenteerd dat de macht er was voor de gemeenschap en hoe ontstond een gemeenschappelijkheid met de bevolking? (3) Hoe bleken kritiek en invloed van de bevolking en waar lagen de grenzen van de legitimiteit, hoe ontstonden opstanden en werden die gerechtvaardigd?

Zo gaan we de geschiedenis door van de klassieke Oudheid tot nu. We laten zien waarom bepaalde vormen van gezag in bepaalde situaties goed werkten en ook waarom ze werden bekritiseerd. Zo ontstaat kennis van politieke legitimiteit in de Oudheid, de middeleeuwen, de vroegmoderne en moderne tijd in Europa. Daarbij vragen we ons ook af wat we kunnen leren van oudere ervaringen. Misschien bevatten ook vormen van legitimiteit zonder democratie lessen waar we wat aan kunnen hebben voor begrip van de huidige situatie.

Leerdoelen

Het college heeft ten doel de studenten inzicht te geven in de wijze waarop vraagstukken van legitimiteit en aanvaarding en contestatie van macht zich in verschillende politieke systemen door de tijd heen manifesteren. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling van idealen van legitieme macht in West-Europa vanaf de late Middeleeuwen. Aan de hand hiervan verwerft de student

 • kennis van en inzicht in het wereldwijde, vooral Europese geschiedverloop in het bijzonder op het terrein van de politiek

 • kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen, in dit geval van de moderne democratie

 • kennis van en inzicht in de ontwikkeling van politieke legitimiteit
  En leert de student

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

 • analytische vaardigheden te ontwikkelen

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Bestuderen van de verplichte literatuur en de collegestof voor het tentamen: 116 uur

Toetsing

Twee deeltoetsen, ieder met vijf essayvragen. Het eindcijfer is het gemiddelde van de resultaten van de deeltoetsen.

Het gaat om gelede essayvragen die deels kennis toetsen en deels van de student vragen verbanden te leggen tussen onderdelen van de leerstof, bijvoorbeeld tussen de literatuur en de collegestof. Beide deeltoetsen betreffen alle leerdoelen, met dien verstande dat ze verschillende historische tijdvakken bestrijken.

Herkansing
Herkansing gebeurt in één tentamen, waarbij de mogelijkheid bestaat alleen een van de twee delen te herkansen.

 • Studenten die al een voldoende hebben als eindcijfer voor een vak mogen niet meedoen aan de herkansing.

 • De student die voor beide deeltentamens een onvoldoende (lager dan een 6,0) heeft behaald, mag beide delen van de herkansing maken, maar kan ook volstaan met het herkansen van één van de twee deeltoetsen.

 • De student die alleen voor deeltentamen 1 een onvoldoende (lager dan een 6,0) heeft behaald, maakt slechts deel 1 van de herkansing.

 • De student die alleen voor deeltentamen 2 een onvoldoende (lager dan een 6,0) heeft behaald, maakt slechts deel 2 van de herkansing.

 • Voor het eindcijfer na herkansing telt van elke deeltoets alleen het hoogste cijfer behaald in het oorspronkelijke tentamen dan wel in de herkansing.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Informatie over de afzonderlijke colleges

 • Literatuur

 • Toetsing

Literatuur

Bernard Manin, The Principles of Representative Government (Cambridge 1997) 243 pp
Aan te vullen met reader.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Prof.dr. H. te Velde